Nákup a placení

Nákup a placení

Compra y pago

Výběr zboží

En una tienda
Chtěl bych si (jít) nakoupit.
Me gustaría ir de compras.
me gustaɾia iɾ de kompɾas
Potřebuji si koupit nové...
Necesito comprar un nuevo...
neθesito kompɾaɾ un nweβo
Kde mohu koupit...?
¿Dónde puedo comprar...?
donde pweðo kompɾaɾ?
Kde je nejbližší hypermarket?
¿Dónde está el hipermercado más cercano?
donde esta el ipeɾmeɾkaðo mas θeɾkano?
Je tady někde blízko obchodní dům?
¿Hay un gran almacén por aquí?
aj un gɾan almaθen poɾ aki?
Máte...?
¿Tienen...?
tjenen?
Kde najdu...?
¿Dónde encuentro...?
donde enkwentɾo?
Hledám...
Estoy buscando...
estoj buskando
Máte nějaké slevy?
¿Tiene algunos descuentos?
tjene alɣunos deskwentos?
Vztahuje se sleva i na toto?
¿Hay descuento también para esto?
aj deskwento tambjen paɾa esto?
Můžete mi ukázat jak to funguje?
¿Puede enseñarme cómo funciona?
pweðe enseɲaɾme komo funθjona?
Mohu se na to podívat?
¿Puedo verlo?
pweðo beɾlo?
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma?
¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
kwal es la difeɾenθja entɾe estos dos?
Který byste mi doporučil?
¿Cuál me recomienda?
kwal me rekomjenda?
Vezmu si to.
Me quedo con este/esta., Me lo llevo.
me keðo kon este/estaˌ me lo ʎeβo
Jsou v tom (i) baterie?
¿Las pilas están incluidas?
las pilas estan inklwiðas?
Můžete mi to zabalit?
¿Me lo puede envolver?
me lo pweðe embolβeɾ?
Můžete mi na to dát tašku?
¿Me da una bolsa?
me da una bolsa?
Cena neodpovídá.
El precio no corresponde.
el pɾeθjo no koresponde
Byla tam cenovka se slevou.
Hubo una etiqueta con descuento.
uβo una etiketa kon deskwento
Je na to záruka?
¿Tiene garantía?
tjene gaɾantia?
Poskytujete záruku vrácení peněz?
¿Ofrece la garantía de devolución de dinero?
ofɾeθe la gaɾantia de deβoluθjon de dineɾo?
Jak dlouhá je záruka?
¿Cuánto dura la garantía?
kwanto duɾa la gaɾantia?
Vztahuje se záruka i na...?
¿Cubre la garantía también...?
kuβɾe la gaɾantia tambjen?
Jak/Kde mohu uplatnit záruku?
¿Cómo/Dónde puedo aplicar la garantía?
komo/donde pweðo aplikaɾ la gaɾantia?

Reklamace

Reclamación
Chci reklamovat toto zboží.
Quiero reclamar este producto.
kjeɾo reklamaɾ este pɾoðukto
Koupil jsem to u vás před 2 dny.
Lo compré aquí hace dos días.
lo kompɾe aki aθe dos dias
Přestalo to fungovat.
Dejó de funcionar.
deχo de funθjonaɾ
Nic jsem s tím nedělal.
No he hecho nada con ello.
no e etʃo naða kon eʎo
Jen jsem to chtěl zapnout.
Solo quise encenderlo.
solo kise enθendeɾlo
Postupoval jsem podle návodu.
Seguí las instrucciones.
seɣi las instɾukθjones
V krabici nebyl návod/manuál.
No había ningún manual en la caja.
no aβia ningun manwal en la kaχa
Zdá se, že v tom balení něco chybí.
Parece que falta algo en el paquete.
paɾeθe ke falta alɣo en el pakete
Je to zkažené.
Está malo.
esta malo
Páře se to ve švech.
Se está descosiendo.
se esta deskosjendo
Měl jsem to na sobě jen jednou.
Lo he llevado solo una vez.
lo e ʎeβaðo solo una beθ
Tady je účet/účtenka.
Aquí tiene el resguardo.
aki tjene el resɣwaɾðo
Jak dlouho potrvá vyřízení reklamace?
¿Cuánto tiempo tardará en atender la reclamación?
kwanto tjempo taɾðaɾa en atendeɾ la reklamaθjon?
Můžete mi potom dát vědět e-mailem/SMS?
¿Puede avisarme por e-mail/SMS?
pweðe aβisaɾme poɾ emajl/eseemeese?
Vaše/Moje reklamace byla uznána.
Su/Mi reclamación fue aceptada.
su/mi reklamaθjon fwe aθeptaða
Vaše reklamace byla zamítnuta.
Su reclamación fue rechazada.
su reklamaθjon fwe retʃaθaða
Proč byla moje reklamace zamítnuta?
¿Por qué rechazaron mi reclamación?
poɾ ke retʃaθaɾon mi reklamaθjon?
Můžete mi to vyměnit?
¿Puede cambiármelo, por favor?
pweðe kambjaɾmeloˌ poɾ faβoɾ?
Požaduji vrácení peněz.
Quiero que me devuelvan el dinero.
kjeɾo ke me deβwelβan el dineɾo
Zavolejte mi vedoucího.
Quiero hablar con el gerente.
kjeɾo aβlaɾ kon el χeɾente