Cestujeme lodí

Cestujeme lodí

Viajando en barco

V přístavu

En el puerto
Jak se dostaneme do přístavu trajektů?
¿Cómo llegamos al puerto de ferris/transbordadores?
komo ʎeɣamos al pweɾto de feris/tɾansβoɾðaðoɾes?
Jak často jezdí trajekty (do...)?
¿Con qué frecuencia van barcos/ferris (para...)?
kon ke fɾekwenθja ban baɾkos/feris (paɾa)?
V kolik hodin vyplouvá další trajekt?
¿A qué hora sale el próximo ferry?
a ke oɾa sale el pɾoksimo feri?
Jak dlouho před vyplutím je třeba se odbavit?
¿Cuánto tiempo antes de la salida hay que facturar?
kwanto tjempo antes de la saliða aj ke faktuɾaɾ?
Jak dlouho trvá plavba?
¿Cuánto tiempo dura la navegación?
kwanto tjempo duɾa la naβeɣaθjon?
Plavba trvá asi hodinu.
La navegación dura más o menos una hora.
la naβeɣaθjon duɾa mas o menos una oɾa
Trajekt už máme rezervovaný a zaplacený.
Tenemos el ferry reservado y pagado con antelación.
tenemos el feri reseɾβaðo i paɣaðo kon antelaθjon
Kolik se platí za osobní auto plus dvě osoby?
¿Cuánto cuesta un coche y dos personas?
kwanto kwesta un kotʃe i dos peɾsonas?
Platí se i za přívěs?
¿Hay que pagar también por el remolque?
aj ke paɣaɾ tambjen poɾ el remolke?
odbavovací přepážka
mostrador de facturación
mostɾaðoɾ de faktuɾaθjon
nájezdová rampa
rampa de acceso
rampa de akθeso
nástupní/přístavní můstek (pro pěší)
pasarela
pasaɾela

Na palubě lodi

A bordo del barco
Můžete nám ukázat, kde je naše kajuta?
¿Nos puede mostrar nuestro camarote?
nos pweðe mostɾaɾ nwestɾo kamaɾote?
Je na lodi bar/restaurace?
¿Hay un bar/restaurante en el barco?
aj un baɾ/restauɾante en el baɾko?
Kde jsou tady záchody?
¿Dónde están los servicios?
donde estan los seɾβiθjos?
Mám mořskou nemoc.
Estoy mareado.
estoj maɾeaðo
Nemáte něco proti mořské nemoci?
¿Tiene algo para el mareo?
tjene alɣo paɾa el maɾeo?
Kde najdu na lodi směnárnu?
¿Dónde está la oficina de cambio del barco?
donde esta la ofiθina de kambjo del baɾko?
Směnárna je hned naproti informacím.
La oficina de cambio está justo enfrente de la información.
la ofiθina de kambjo esta χusto enfɾente de la infoɾmaθjon
Můžeme jít na horní palubu?
¿Podemos subir a la cubierta alta?
poðemos suβiɾ a la kuβjeɾta alta?
Horní paluba je kvůli špatnému počasí uzavřena.
La cubierta superior está cerrada debido al mal tiempo.
la kuβjeɾta supeɾjoɾ esta θeraða deβiðo al mal tjempo
Jaká jsou bezpečnostní opatření?
¿Cuáles son las medidas de seguridad?
kwales son las meðiðas de seɣuɾiðað?
Kdy přistaneme?
¿Cuándo llegaremos?
kwando ʎeɣaɾemos?
paluba
cubierta
kuβjeɾta
dolní/střední/horní paluba
cubierta inferior/intermedia/superior
kuβjeɾta infeɾjoɾ/inteɾmeðja/supeɾjoɾ
otevřená paluba
cubierta de intemperie
kuβjeɾta de intempeɾje

Vyhlídková plavba

Crucero
Odkud vyplouvají vyhlídkové plavby?
¿De dónde salen los cruceros?
de donde salen los kɾuθeɾos?
Mohu během plavby/zastávek opustit loď? (v přístavišti)
¿Puedo salir del barco durante el crucero/las paradas?
pweðo saliɾ del baɾko duɾante el kɾuθeɾo/las paɾaðas?
Můžete vystoupit a potom zase nastoupit v kterémkoli přístavišti.
Pueden bajar y subir en cualquier puerto.
pweðen baχaɾ i suβiɾ en kwalkjeɾ pweɾto
Jak dlouhé jsou zastávky?
¿Cuánto tiempo duran las paradas?
kwanto tjempo duɾan las paɾaðas?
Je na lodi nějaká možnost občerstvení?
¿Hay alguna posibilidad de refrigerio en el barco?
aj alɣuna posiβiliðað de refɾiχeɾjo en el baɾko?
V baru se podávají teplé i studené nápoje, limonády i alkohol.
En el bar sirven bebidas calientes y frías, refrescos y alcohol.
en el baɾ siɾβen beβiðas kaljentes i fɾiasˌ refɾeskos i alkool
Kde jsou na lodi toalety?
¿Dónde están los servicios a bordo?
donde estan los seɾβiθjos a boɾðo?
Mají bezbariérový přístup?
¿Tienen acceso sin barreras?
tjenen akθeso sin bareɾas?
Je během plavby poskytován výklad?
¿Ofrecen un comentario durante el crucero?
ofɾeθen un komentaɾjo duɾante el kɾuθeɾo?
Ano, k dispozici je výklad v několika jazycích.
Sí, a su disposición está comentario en varios idiomas.
siˌ a su disposiθjon esta komentaɾjo en baɾjos iðjomas
Který jazyk byste si přáli?
¿Qué idioma desean?
ke iðjoma desean?
Chtěli bychom výklad v němčině/francouzštině/španělštině.
Quisiéramos la explicación en alemán/francés/español.
kisjeɾamos la eksplikaθjon en aleman/fɾanθes/espaɲol
Máte i prospekty v angličtině/němčině/francouzštině/španělštině?
¿Tiene folletos en inglés/alemán/francés/español también?
tjene foʎetos en ingles/aleman/fɾanθes/espaɲol tambjen?