Rodinný stav

Rodinný stav

Estado civil
Jste vdaná/ženatý?
¿Está (usted) casado/casada?
esta (usteð) kasaðo/kasaða?
Jak dlouho už jste vdaná/ženatý?
Cuánto tiempo lleva casado/casada?
kwanto tjempo ʎeβa kasaðo/kasaða?
Jsem svobodný/rozvedený.
Soy soltero./Estoy divorciado.
soj solteɾo/estoj diβoɾθjaðo
Máte přítelkyni/přítele?
¿Tiene novia/novio?
tjene noβja/noβjo?
Mám. Chodíme spolu už pět let.
Sí, tengo. Llevamos juntos desde hace cinco años.
siˌ tengo ʎeβamos χuntos desðe aθe θinko aɲos
Už jsi ji požádal o ruku?
¿Ya le has pedido la mano?
ja le as peðiðo la mano?
V létě jsme se zasnoubili.
Nos comprometimos en verano.
nos kompɾometimos en beɾano
Vzali jsme se letos na jaře.
Nos hemos casado esta primavera.
nos emos kasaðo esta pɾimaβeɾa
Kde jste se seznámili?
¿Dónde se conocieron?
donde se konoθjeɾon?
Jak dlouho už jsou spolu?
¿Cuánto tiempo llevan juntos?
kwanto tjempo ʎeβan χuntos?
Jsou spolu už docela dlouho.
Llevan juntos un período bastante largo.
ʎeβan χuntos un peɾioðo bastante laɾɣo
Chtějí se vzít.
Quieren casarse.
kjeɾen kasaɾse
Žijí spolu na hromádce.
Viven juntos sin casarse.
biβen χuntos sin kasaɾse
Byl jí nevěrný.
Le fue infiel (a ella).
le fwe infjel (a eʎa)
Podváděla ho, kde se dalo.
Lo engañaba donde podía.
lo engaɲaβa donde poðia
Rozešla se s ním po dvou letech.
Ha roto con él después de dos años.
a roto kon el despwes de dos aɲos
Asi se budou rozvádět.
Parece que van a divorciarse.
paɾeθe ke ban a diβoɾθjaɾse
Už podal žádost o rozvod.
Ya ha pedido el divorcio.
ja a peðiðo el diβoɾθjo
Rozvedli se po deseti letech manželství.
Se divorciaron después de diez años de matrimonio.
se diβoɾθjaɾon despwes de djeθ aɲos de matɾimonjo
Po měsíci se k němu vrátila.
Un mes más tarde ella volvió/regresó a él.
un mes mas taɾðe eʎa bolβjo/reɣɾeso a el
Je podruhé vdaná/rozvedená.
Está casada/divorciada por segunda vez.
esta kasaða/diβoɾθjaða poɾ seɣunda beθ
Znovu se vdala/oženil.
Se ha casado por segunda vez.
se a kasaðo poɾ seɣunda beθ
svobodný
soltero
solteɾo
svobodná
soltera
solteɾa
zasnoubený
prometido
pɾometiðo
ženatý
casado
kasaðo
vdaná
casada
kasaða
rozvedený, rozvedená
divorciado, divorciada
diβoɾθjaðoˌ diβoɾθjaða
bezdětný
sin hijos
sin iχos
svobodná matka
madre soltera
maðɾe solteɾa
ovdovělý
viudo
bjuðo
vdovec
viudo
bjuðo
vdova
viuda
bjuða
sirotek
huérfano
weɾfano