Telefonování

Telefonování

Llamar por teléfono
Máte telefon!
¡Tiene una llamada!
tjene una ʎamaða!
Potřebuji si zatelefonovat.
Necesito hacer una llamada.
neθesito aθeɾ una ʎamaða
Mohu si od vás zavolat?
¿Puedo utilizar su teléfono?
pweðo utiliθaɾ su telefono?
Můžete mi vytočit tohle číslo?
¿Puede marcarme este número?
pweðe maɾkaɾme este numeɾo?
Můžete mi půjčit telefonní seznam?
¿Puede dejarme la guía telefónica?
pweðe deχaɾme la gia telefonika?
Jaká je předvolba pro...?
¿Cuál es el prefijo de...?
kwal es el pɾefiχo de?
Haló..., Prosím...
Diga..., Sí..., (AmeE) Aló...
diɣaˌ siˌ alo
Po zaznění signálu můžete zanechat vzkaz.
Deje un mensaje después de la señal.
deχe un mensaχe despwes de la seɲal
S kým mluvím?
¿Con quién hablo?
kon kjen aβlo?
Tady je... (z firmy)...
Soy... (de la empresa)...
soj... (de la empɾesa)
Promiňte, to je asi omyl.
Perdone, me habré equivocado (de número).
peɾðoneˌ me aβɾe ekiβokaðo (de numeɾo)
Promiňte, nerozuměl jsem vám.
Perdone, no le he entendido.
peɾðoneˌ no le e entendiðo
Můžete to zopakovat?
¿Puede repetirlo?
pweðe repetiɾlo?
Špatně vás slyším.
Le oigo mal.
le ojɣo mal
Můžete mluvit víc nahlas?
¿Puede hablar más alto?
pweðe aβlaɾ mas alto?
S kým chcete mluvit?
¿Con quién quiere hablar?
kon kjen kjeɾe aβlaɾ?
Rád bych mluvil s...
Quisiera hablar con...
kisjeɾa aβlaɾ kon
Bohužel tady momentálně není.
Lo siento, de momento no está aquí.
lo sjentoˌ de momento no esta aki
Volám ohledně...
Llamo por...
ʎamo poɾ
Můžete mi ho dát k telefonu?
¿Puede pasármelo?
pweðe pasaɾmelo?
Můžete mě přepojit?
¿Me puede pasar (la llamada)?
me pweðe pasaɾ (la ʎamaða)?
Můžete mne, prosím, spojit s vaším kolegou?
¿Me pone con su compañero, por favor?
me pone kon su kompaɲeɾoˌ poɾ faβoɾ?
Počkejte, přepojím vás.
Un momento, le pasaré.
un momentoˌ le pasaɾe
Nemohu se mu dovolat.
No consigo llamarlo.
no konsiɣo ʎamaɾlo
Linka je pořád obsazená.
La línea sigue ocupada.
la linea siɣe okupaða
Volal jsem už dříve, ale nebyl k zastižení.
Ya había llamado pero no conseguí hablar con él.
ja aβia ʎamaðo peɾo no konseɣi aβlaɾ kon el
Mohu mu nechat vzkaz?
¿Puedo dejarle un recado?
pweðo deχaɾle un rekaðo?
Zkuste zavolat za hodinu.
Intente volver a llamar dentro de una hora.
intente bolβeɾ a ʎamaɾ dentɾo de una oɾa
Můžete mu/jí říct, aby mi zavolal(a) na číslo...?
¿Puede decirle que me llame al número...?
pweðe deθiɾle ke me ʎame al numeɾo?
Musím (už) končit.
Tengo que colgar.
tengo ke kolɣaɾ
Mám skoro vybitou baterii.
Tengo la batería casi descargada.
tengo la bateɾia kasi deskaɾɣaða
Potřebuji (si) dobít kredit.
Necesito recargar el saldo de mi móvil.
neθesito rekaɾɣaɾ el saldo de mi moβil
Můžete mi dát drobné na telefon?
¿Puede darme monedas para el teléfono?
pweðe daɾme moneðas paɾa el telefono?
Kde je nejbližší telefonní automat/veřejný telefon?
¿Dónde está la cabina de teléfono más cercana?
donde esta la kaβina de telefono mas θeɾkana?
Jaké je číslo na policii/záchranku?
¿Cuál es el número de la policía/ambulancia?
kwal es el numeɾo de la poliθia/ambulanθja?
Chtěl bych volat na účet volaného.
Quisiera llamar a cobro revertido.
kisjeɾa ʎamaɾ a koβɾo reβeɾtiðo
mobil
móvil, celular
moβilˌ θelulaɾ
dobíjecí kupon
tarjeta recargable
taɾχeta rekaɾɣaβle
baterie do mobilu
batería de móvil
bateɾia de moβil
nabíječka (na mobil)
cargador (de móvil)
kaɾɣaðoɾ (de moβil)
datová karta
tarjeta de datos
taɾχeta de datos
pevná linka
línea fija
linea fiχa
telefonní záznamník
contestador telefónico
kontestaðoɾ telefoniko
fax
fax
faks