4.7Zájmena neurčitá a záporná

Přehled neurčitých zájmen
kein, keine, kein žádný, žádná, žádné
einer, eine, ein(e)s nějaký, nějaká, nějaké
man člověk, lidé
jeder, jede, jedes každý, každá, každé
mancher, manche, manches mnohý, mnohá, mnohé
jemand někdo
niemand nikdo
jedermann každý, kdokoli
all, alle všechen, veškerý
beide oba
einige, etliche někteří, několik
mehrere více, několik
sämtlich všechen, veškerý
viele mnoho, mnozí
wenige málokteří, málo
etwas něco
nichts nic
jemand, niemand, jedermann (někdo, nikdo, každý)
1. p. jemand niemand jedermann
2. p. jemand(e)s niemand(e)s jedermanns
3. p. jemand(em) niemand(em) jedermann
4. p. jemand(en) niemand(en) jedermann
einer, eine, eines (nějaký, nějaká, nějaké)Neurčité zájmeno einer se skloňuje jako neurčitý člen. Množné číslo toto zájmeno nemá.kein, keine, kein (žádný, žádná, žádné)V jednotném čísle se skloňuje jako člen neurčitý, v množném čísle jako člen určitý. Stojí-li samostatně, skloňuje se vždy jako člen určitý.Keiner von meinen Mitschülern war da.Žádný z mých spolužáků tam nebyl.jeder, jede, jedes (každý, každá, každé)Skloňuje se jako člen určitý v jednotném i množném čísle, v množném čísle má tvar alle.mancher, manche, manches (mnohý, mnohá, mnohé)Skloňuje se jako člen určitý. Pokud se vyskytuje ve tvaru manch, neskloňuje se.manch guter Einfallmnohý dobrý nápadetwas, nichts (něco, nic)Tato zájmena se neskloňují.alles, all- (všechno, všechen)All- se v jednotném čísle skloňuje jako člen určitý, kromě 2. pádu mužského a středního rodu, kde má zakončení -en.Spojuje se s abstraktními podstatnými jmény a zpodstatnělými přídavnými jmény.Ich wünsche dir alles Gute!Přeji ti vše nejlepší!