6Slovesa

Sloveso je ohebný slovní druh, který vyjadřuje činnost gehen, stav liegen nebo změnu stavu rot werden.Slovesné tvaryUrčitéVyjadřují osobu, číslo, čas, rod a způsob.NeurčitéJedná se o infinitivy a příčestí. Jejich tvary jsou pro všechny osoby a čísla shodné.Dělení slovesa)SlabáDo této skupiny patří většina německých sloves.Mají pravidelné časování, v préteritu mají -te- v koncovce, příčestí minulé je zakončené na -t.
přítomný časpréteritumperfektum
suchen suchte hat gesucht
kaufen kaufte hat gekauft
arbeiten arbeitete hat gearbeitet
reisen reiste ist gereist
fotografieren fotografierte hat fotografiert
b)SilnáSkupina asi 180 sloves, jejichž kmenová samohláska se v minulých časech mění.Příčestí minulé je zakončené na -en a u mnohých dochází při časování v přítomném čase k přehlásce kmenové samohlásky.
přítomný čas préteritum perfektum
schreiben schrieb hat geschrieben
kommen kam ist gekommen
gehen ging ist gegangen
fahren fuhr ist gefahren
trinken trank hat getrunken
c)Pomocnáhaben (mít) a sein (být) - užívají se při tvoření perfekta a plusquamperfekta
přítomný čas préteritum perfektum
haben hatte hat gehabt
sein war ist gewesen
werden (stát se) - používá se především ke tvoření budoucích časů a trpného rodu, dále se užívá v kondicionálu, a to ve tvaru konjunktivu préterita
přítomný čas préteritum perfektum
werden wurde ist geworden
d)Způsobovádürfen (smět), müssen (muset), können (moci), mögen (mít rád, chtít), sollen (mít za povinnost), wollen (chtít), dále se k nim řadí sloveso wissen (vědět)
přítomný čas préteritum perfektum
dürfen durfte hat gedurft
wissen wusste hat gewusst
e)Smíšenákennen (znát), brennen (hořet), nennen (jmenovat), rennen (běžet), senden (poslat), wenden (obrátit), bringen (přinést), denken (myslet)V minulých časech mají koncovku -t stejně jako slabá slovesa, mění však stejně jako silná slovesa kmenovou samohlásku e v a, případně se mění i kmenová souhláska.