6.6Příčestí

V němčině se rozlišují dvě příčestí - přítomné, tzv. Partizip I, a minulé, tzv. Partizip II.Příčestí přítomnéTvoří se u všech sloves z infinitivu + -d.
arbeiten+d arbeitend pracující
folgen+d folgend následující
schreiben+d schreibend píšící
Příčestí minuléTvoří se pomocí předpony ge-, u slabých sloves je zakončeno na -(e)t, u silných na -en.Slabá slovesa: ge + kmen + -(e)t
folgen gefolgt (ná)sledovaný
suchen gesucht hledaný
kaufen gekauft koupený
Silná slovesa: ge + kmen + -en
schließen geschlossen zavřený
sehen gesehen viděný
rufen gerufen volaný
U některých sloves se předpona ge- nepoužívá. Jde o následující skupiny sloves:a)slovesa s neodlučitelnými předponami be-, ge-, ent-, emp-, er-, ver-, zer-empfohlendoporučenýb)slovesa se dvěma předponamiausverkauftvyprodanýc)slovesa zakončená na -ierenfotografiertfotografovaný.U sloves s odlučitelnou přízvučnou předponou se ge- vkládá mezi předponu a slovesný kmen.aufgemachtotevřenýPředpony durch-, über-, um-, unter-, wider- a wieder- mohou být někdy odlučitelné, jindy neodlučitelné, podle toho se liší i příčestí.