9.1Souřadicí spojky

slučovací
und a desgleichen rovněž
auch také, též, i gleichfalls rovněž
dann tak, pak, potom weiter dále
nachher pak, potom ferner dále
außerdem kromě toho endlich konečně
sogar dokonce zuletzt konečně
sowohl - als auch jak - tak
nicht nur - sondern auch nejen - ale i
weder - noch ani - ani
einerseits - andererseits jednak - jednak
bald - bald brzy - brzy
teils - teils dílem - dílem
vylučovací
oder nebo
sonst jinak
anderenfalls jinak
entweder - oder buď - (a)nebo
odporovací
aber ale vielmehr spíše
allein však, avšak zwar sice
jedoch však, avšak trotzdem přesto, přece však
doch přece dagegen naproti tomu
dennoch leč hingegen naproti tomu
nicht - sondernne - nýbrž
důvodové
denn neboť doch vždyť
nämlich totiž ja vždyť
důsledkové
darum, deshalb proto
deswegen, daher proto
folglich, mithin tedy, proto
somit, dennoch tedy, proto
also tedy