6.3.1Podmiňovací způsob

Podmínka se v němčině vyjadřuje pomocí konjunktivu a kondicionálu (opisného tvaru). Kromě podmiňovacího způsobu můžeme konjunktivem vyjádřit i přání, úmysly či nepřímou řeč.KonjunktivKonjunktivy rozlišujeme dva, a to konjunktiv I a konjunktiv II.Tvoří se koncovkami, které známe již z přítomného času, ale s malými rozdíly. V 2. os. čísla jednotného i množného se navíc vkládá -e-, 1. a 3. os. č. j. končí shodně na -e. Liší se pouze základ, k němuž se koncovky připojují.
osobajednotné číslomnožné číslo
1. ich -e wir -en
2. du -est ihr -et
3. er -e sie -en
Konjunktiv IVyjadřuje přání, výzvu a používá se v nepřímé řeči.Lang lebe das Geburtstagskind!Ať žije oslavenec!Sie sagt, sie habe Durst.Říká, že má žízeň.Tvar konjunktivu I vzniká připojením výše uvedených koncovek k infinitivnímu kmeni. Výjimkou je pouze sloveso sein, které je v 1. a 3. os. č. j. bez koncovky.
osoba machen müssen sein
ich mache müsse sei
du machest müssest seiest
er mache müsse sei
wir machen müssen seien
ihr machet müsset seiet
sie machen müssen seien
U silných sloves nedochází k přehlásce, ani ke změně kmene -e- v -i-.
osoba fahren geben stoßen
ich fahre gebe stoße
du fahrest gebest stoßest
er fahre gebe stoße
wir fahren geben stoßen
ihr fahret gebet stoßet
sie fahren geben stoßen
Konjunktiv IIKonjunktiv II se používá obdobně jako náš podmiňovací způsob, překládá se jím české „by“. Konjunktiv préterita vyjadřuje podmínku v přítomnosti, konjunktiv plusquamperfekta podmínku v minulosti.a)Konjunktiv préteritaKonjunktiv préterita v němčině odpovídá českému podmiňovacímu způsobu v přítomném čase.Er ginge nach Hause.Šel by domů.Hättest du Zeit?Měl bys čas?U slabých sloves je konjunktiv préterita stejný jako tvar préterita v oznamovacím způsobu, proto se většinou nahrazuje kondicionálem přítomným příslušného slovesa.U silných sloves se při tvoření konjunktivu vychází také z oznamovacího způsobu préterita. U sloves, u kterých je kmenová samohláska schopná přehlásky, se přehlasuje.
osobajednotné číslo množné číslo
1. ich käme wir kämen
2. du käm(e)st ihr käm(e)t
3. er käme sie kämen
b)Konjunktiv plusquamperfektaKonjunktiv plusquamperfekta odpovídá českému podmiňovacímu způsobu v minulém čase.Wenn er nur etwas früher gekommen wäre!Kéž by býval přišel o chvíli dřív.Tvoří se z pomocného slovesa haben nebo sein ve tvaru konjunktivu préterita a příčestí minulého významového slovesa.
ich hätte/wäre + příčestí minulé
KondicionálKondicionál je opisný tvar (německy würde-Form), který nahrazuje především konjunktiv préterita slabých sloves, ale i silných a smíšených sloves. U způsobových a pomocných sloves se neužívá.Přítomný kondicionál se tvoří pomocí slovesa werden ve tvaru konjunktivu préterita a infinitivu přítomného.
ich würde + infinitiv přítomný
Ich würde ins Kino gehen.Šla bych do kina.