8.1Předložky a pád

Předložky se 2. pádem
anstatt, statt místo laut podle
außerhalb vně, mimo mittels pomocí (prostý 7. p.)
innerhalb uvnitř um... willen kvůli, pro
oberhalb nad, výše než ungeachtet nehledě k, přes
einschließlich včetně unweit nedaleko
infolge v důsledku, pro während během, za
kraft podle, z moci wegen kvůli, pro
Předložky se 3. pádem
ab od (časově) mit s, se, (prostý 7. p.)
aus z nach po, podle, do
außer kromě samt i s, včetně
bei při, u seit od (časově)
dank díky von o, od, z, s
gegenüber naproti zu k, ke, na
Předložky se 4. pádem
durch skrz, přes ohne bez
für pro, za um kolem, za, v, o
bis do pro na, za
gegen proti wider proti
Předložky pojící se s více pádybinnen ve lhůtě, za, do (3. p., méně 2. p.)trotz přes, navzdory (2. nebo 3. p.)trotz seiner Erfolgepřes jeho úspěchyentlang podél (2. p., 3. p., za podst. jm. i 4. p.,)entlang dem Weg/des Wegespodél cestyden Weg entlangpodél cestyPředložky se 3. a 4. pádemTřetí pád vyjadřuje odpověď na otázku Kde? a čtvrtý pád na otázku Kam?
předložka 3./4. pád
an an der Wand na zdi
an die Wand na zeď svisle
auf auf dem Tisch na stole
auf den Tisch na stůl vodor. plocha
in in der Küche v kuchyni
in die Küche do kuchyně
hinter hinter dem Schrank za skříní
hinter den Schrank za skříň
vor vor dem Haus před domem
vor das Haus před dům
über über dem Bett nad postelí
über das Bett nad postel
unter unter dem Tisch pod stolem
unter den Tisch pod stůl
neben neben mir vedle
neben mich vedle
zwischen zwischen den Fenstern mezi okny
zwischen die Fenster mezi okna dvě