7.2Zájmenná příslovce

Vznikají spojením příslovce da, popř. hier a wo s předložkou. (Zájmenná příslovce nelze vytvořit ze všech předložek.)V případě, že předložka začíná na samohlásku, vkládá se hláska -r-.a)tázací zájmenná příslovce
wobei při čem woran na čem, u čeho
wodurch čím, proč worauf na co
wofür zač, proč, oč woraus z čeho
wogegen proti čemu worin v čem
womit (s) čím worunter pod čím
wonach po čem worüber o čem, nad čím
wovon o čem wovor před čím
wozu k čemu worum o co
b)ukazovací zájmenná příslovce
dabei při tom daran na tom
dadurch tím darauf na to
dafür za to, o to daraus z toho
dagegen proti tomu darin v tom
damit (s) tím darunter pod tím
danach po tom, podle toho darübero tom, nad tím
davon o tom dazu k tomu
davor před tím