5.4Násobné

Na násobné číslovky se ptáme otázkou Wievielmal?, Wievielfach? (Kolikrát?, Kolikanásobný?).
einmal jednou zehnmal desetkrát
zweimal dvakrát dreißigmal třicetkrát
dreimal třikrát hundertmal stokrát
einfach jednonásobný das Einfache jednonásobek
zweifach dvojnásobný das Zweifache dvojnásobek
zwölffach dvanáctinásobný das Dreifache trojnásobek
vierzigfach čtyřicetinásobný das Zehnfache desetinásobek
hundertfach stonásobný das Hundertfache stonásobek
das erste Mal, zum ersten Mal(e) poprvé
das zweite Mal, zum zweiten Mal(e) podruhé
das dritte Mal, zum dritten Mal(e) potřetí