9Spojky a spojkové výrazy

Spojky jsou slova, která spojují části vět nebo celé věty do souvětí. Podle jejich funkce se dělí na spojky souřadicí a podřadicí.