14.2.2Odvozování předponami

Podstatná jména
Anti- proti: Antibiotikum antibiotikum, Antikörper protilátka
Fehl- zápor: Fehlbetrag manko, Fehltritt chybný krok
Ge- kolektivum: Gebäck pečivo, Getreide obilí
In- zápor: Intoleranz intolerance, nesnášenlivost
Infra- pod, vespod: Infrastruktur infrastruktura
Mikro- malý: Mikroskop mikroskop, Mikrochip mikročip
Miss- zápor: Missachtung nedbalost, Misserfolg neúspěch
Mist- špatnost: Mistvieh potvora
Nicht- zápor: Nichtraucher nekuřák, Nichtachtung neúcta
Un- zápor: Unruhe neklid, Unsicherheit nejistota
zesílení: Unmenge spousta
Ur- původ: Urmensch pračlověk, Urwald prales
počátek: Uraufführung první uvedení
Přídavná jména
a- zápor: asozial asociální
halb- napůl: halbfett polotučný, halbautomatisch poloautomatický
hoch- vysoce, velmi: hochachtungsvoll s úctou, hochprozentig vysokoprocentní
in- zápor: indirekt nepřímý, inhuman nehumánní
schein-zdání, jako: scheinbar zdánlivý, scheinheilig pokrytecký
tod- extrémně, velmi: todkrank na smrt nemocný
über- nadmíru: überreif přezrálý, übereifrig přehorlivý
ultra- extrémně, velmi: ultraviolett ultrafialový
un- zápor: unrichtig nesprávný, unbeachtet nepozorovaný
ur- zesílení: uralt prastarý, urkomisch nesmírně komický
Slovesaa)předpony neodlučitelné
be- změna tranzitivity: bedenken uvážit, beherrschen ovládat
de- změna stavu: degenerieren degenerovat
ent- směr pryč: entfremden odcizit, entfernen odstranit, entnehmen odebrat
začátek: entstehen vzniknout, entdecken objevit
er- změna stavu: erfrieren zmrznout, erblassen zblednout
fehl- chybnost: fehlgehen zabloudit, fehlschlagen nepodařit se
ge- neproduktivní: gedenken uctít, genehmigen schválit, povolit
miss- zápor: missglücken nepodařit se, missachten nedbat
ver- směr pryč: verreisen odcestovat, verjagen zahnat
konec: verblühen odkvést, versinken potopit se
chybnost: sich verhören přeslechnout se
změna stavu: verarbeiten zpracovat
zer- roz-: zerbrechen rozbít, zerschneiden rozstříhat
b)předpony odlučitelné
ab- směr pryč: abfliegen odletět, abwischen setřít
vypnutí z provozu: abschalten vypnout, abdrehen zavřít
změna stavu: abmagern zhubnout
an- směr k: anfliegen přiletět, ankommen přijet
uvedení do provozu: andrehen zapnout, anschalten zapnout
začátek: anbrennen zapálit, anbrechen načít
auf- směr nahoru: aufsteigen nastoupit, aufblicken hledět vzhůru
náhlý začátek: aufleuchten zazářit, aufblühen rozkvétat
výsledek: aufessen sníst, aufbrauchen spotřebovat
aus- směr ven: aussteigen vystoupit, ausladen vyložit
vypnutí z provozu: ausschalten vypnout
ukončení děje: auslesen dočíst, austrinken dopít
bei-/mit-přidání (se) k: beifügen přiložit, mitbringen přinést s sebou
ein- směr do: einsteigen nastoupit, einladen naložit
konzervování: einlegen naložit, einfrieren zmrazit
zvyk: sich einleben zabydlet se
entgegen-směr k, naproti: entgegenkommen přijít naproti
los- oddělení: losbinden odvázat, losmachen uvolnit
dát se do pohybu: losfahren vyjet, loslaufen rozběhnout se
nach- směr za: nachfolgen následovat, nachkommen přijít později
opakování: nachbestellen přiobjednat, nacherzählen převyprávět
přezkoušení: nachrechnen přepočítat, nachzählen přepočítat
vor- směr před: vortreten předstoupit, vorlegen předložit
předvádění: vorspielen předehrát, vorsingen předzpívat
před časově: vorbestellen předobjednat, vorwärmen předehřát
wieder-zpět, opět: wiedergeben vrátit, wiedersehen shledat se
zu- směr k: zuführen přivést, zusehen přihlížet
zavřít: zuschließen zamknout, zudrehen zatáhnout
zurecht-správně: zurechtmachen upravit
c)předpony kolísavé
durch- směr skrz: durchreisen procestovat, durchsehen prohlédnout
skrz na skrz: durchrühren promísit, durchfaulen prohnít
bez přerušení: durchschlafen prospat, durchwachen probdít
über- směr přes: überqueren přejít, überschreiten překročit
směr od k: überführen převézt, übersenden přeposlat
překonání: überstimmen přehlasovat, übertönen přehlušit
nadmíra: überfordern přetěžovat, überfließen překypovat
um- směr kolem dokola: umgeben obklopit, umranden obroubit
opačný směr: umbiegen ohnout, zahnout, umkehren otočit se
směr k zemi: umfallen spadnout, umhauen porazit
změna: umladen přeložit, umziehen přestěhovat se, převléci se
unter- směr pod: unterlegen podložit, untergraben zakopat
špatně odhadnout: unterschätzen podcenit
wider- odraz, ozvěna: widerspiegeln zrcadlit
protipůsobení: widersprechen odporovat, widerrufen odvolat