7Příslovce

Příslovce popisují okolnosti, za nichž probíhá nějaký děj. Udávají např. místo hier - zde, čas heute - dnes, způsob gern - rád, příčinu darum - proto.a)příslovce místaOdpovídají na otázku: wo?, wohin?, woher?
da tu außen vně
hier zde draußen venku
dort tam innen uvnitř
oben nahoře drinnen vevnitř
unten dole überall všude
vorn vpředu irgendwo někde
hinten vzadu nirgends nikde
links vlevo vorwärts dopředu
rechts vpravo zurück zpět
fort, weg pryč rückwärtsdozadu
b)příslovce časuOdpovídají na otázku: wann?, seit wann?, bis wann?, wie lange?, wie oft?
jetzt, nun nyní nachmittagsodpoledne
nie nikdy vormittags dopoledne
schon již immer vždy
bald brzy stets stále
dann potom täglich denně
bisher dosud jährlich ročně
soeben právě oft často
morgen zítra selten zřídka
gestern včera wieder zase
früh časně vorher předtím
c)příslovce způsobuOdpovídají na otázku: wie?, auf welche Art und Weise?
anders jinak sehr velmi
beinahe téměř so tak
doch přece umsonst nadarmo
ein wenig trochu ungefähr přibližně
fast skoro vergebens marně
freilich ovšem vielleichtsnad
ganz zcela völlig úplně
genug dost wenig málo
gern rád wirklich skutečně
höchst nanejvýš wohl asi
jedenfallsv každém případě ziemlich do jisté míry
kaum sotva zu příliš
richtig správně zusammen dohromady
d)příslovce příčinyOdpovídají na otázku: warum?, weshalb?, weswegen?, wozu?, wodurch?
dadurch tím deswegen proto
daher tedy folglich tudíž
darum proto somit tudíž
deshalb proto trotzdem přesto