9.6Věty způsobové

srovnávací
wie jak
als než
je - desto čím - tím
so - so jak - tak
als ob, als wenn jako by
Je eher, desto besser.Čím dřív, tím líp.účinkové
so - dass, sodass tak - že
zu - als dass příliš - než aby
Er arbeitete Tag und Nacht, sodass er krank war.Pracoval ve dne v noci, až onemocněl.omezovací
soviel, soweit, sofern pokud
insofern - als potud - že
nur dass jenže
außer dass ledaže
es sei denn - dass ledaže
Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.zřetelové
je nachdem ob podle toho zda
je nachdem wie podle toho jak
je nachdem wann podle toho kdy
je nachdem wer podle toho kdo
Je nachdem wer gerade da ist...Podle toho, kdo tu zrovna je...prostředku
indem, dadurch - dass tím, že
Er half ihm, indem er ihm alles besorgte.Pomohl mu tím, že mu vše obstaral.vyjadřující okolnosti děje
ohne dass aniž
statt dass místo aby
während zatímco
Statt dass er die Sache sofort erledigt, las er die Zeitung weiter.Místo toho, aby to hned vyřídil, četl si dál noviny.důvodové
weil, da protože, poněvadž
Wir müssen sparen, weil wir bauen wollen.Musíme šetřit, protože chceme stavět.účelové
damit aby
Er schreibt alles auf, damit er es nicht vergisst.Všecko si píše, aby to nezapomněl.podmínkové
wenn jestliže, -li
falls, im Falle jestliže, v případě, že
Falls dein Zug verspätet ist, ruf mich an.Bude-li mít tvůj vlak zpoždění, zavolej mi.Pokud jde pouze o eventuální podmínku, užívá se také sloveso v podmiňovacím tvaru.Wenn ich nicht krank wäre, wäre ich bestimmt mitgekommen.Kdybych nebyl nemocný, určitě bych přišel.přípustkové
obwohl, obgleich ač, ačkoliv
trotzdem přestože, třebaže
wenn auch, auch wenn i když, i kdyby
Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemůžu přijít, ačkoliv bych rád.zevšeobecňovací přípustkové
wer auch (immer) ať (už) kdokoli
wo auch (immer) ať kdekoli
was auch (immer) ať cokoli
wie auch (immer) ať jakkoli
so auch ať už
Wo auch immer ich bin, denke ich an dich.Kdekoli jsem, myslím na tebe.