13.2Odvozování

Slova odvozená se tvoří pomocí předpon nebo přípon.Některé nejčastější předpony
ante- před- antebrazo předloktí
anti- proti- antiterrorista protiteroristický
contra-proti- contradecir odporovat
extra- zvláštní extraordinario mimořádný
inter- mezi- internacional mezinárodní
pos- po- posponer odložit
pre- před- predecir předpovědět
re- znovu- reconquista znovudobytí
sobre- nad-, pře- sobrecargar přetížit
sub- pod- subestimar podcenit
trans- za- transoceánico zaoceánský
Přípony podstatných jmenzveličelých
-azo besazo velká pusa (polibek)
-ón guapón krasavec
-ote gordote tlusťoch
zdrobnělých
-illo mesilla stoleček
-uelo riachuelo potůček
-ito manita ručička
hanlivých
-astro poetastro špatný básník
-ejo caballejo herka
-orrio villorrio zapadákov
-ucho casucha barabizna
abstraktních
-dad bondad dobrota
-eza delicadeza jemnost
-ía cobardía zbabělost
-icia malicia zloba
-tad lealtad věrnost
-ura ternura něha
Přípony přídavných jmenodvozených od sloves
-ante amante milující
-iente obediente poslušný
-ivo llamativo nápadný
-ble disponible dostupný
odvozených od jmen
-ado bronceado bronzový
-eño navideño vánoční
-iento hambriento hladový
-izo rojizo červený
odvozených od místních jmen
-eno chileno chilský
-és inglés anglický
-aco polaco polský
-án alemán německý
-ano italiano italský
-ino argentino argentinský