7.7.1Gerundium jednoduché

Tvoří se od přítomného kmene příponou -ando u sloves I. třídy a -iendo u sloves II. a III. třídy. Tvar zůstává stejný pro oba rody a obě čísla.
inf. ger.
amar amando
comer comiendo
vivir viviendo
Vyjadřuje děj současný s dějem slovesa v určitém tvaru. Překládá se větou souřadnou nebo vedlejší větou, méně často přechodníkem.Viendo que estaba abierto, entré.Když jsem viděl, že je otevřeno, vstoupil jsem.Gerundium se ve spojení s pomocným slovesem estar užívá k vyjádření průběhového času - děje, který trvá, probíhá právě teď.¿Qué estás haciendo?Co (právě teď) děláš?Estoy estudiando español.Učím se španělštinu.Estaba pensando en ella.Myslel jsem na ni.Nepravidelné tvary*u sloves 3. třídy se změnou kmenového -e- na -i-/-ie- v přítomném čase oznamovacího způsobu se v gerundiu mění -e- na -i-pedir - pidiendo, decir - diciendo, sentir - sintiendo*u sloves 2. a 3. třídy, jejichž kmen končí samohláskou, se -i- mění na -y-ir - yendo, leer - leyendo*u sloves dormir, poder, morir se -o- mění na -u-dormir - durmiendo, poder - pudiendo, morir - muriendo