7.6Příčestí

Tvoří se od přítomného kmene příponou -ado u sloves I. třídy a -ido u sloves II. a III. třídy.
inf. příč.
amar amado
comer comido
vivir vivido
Užívá se při tvoření složených časů a složených neurčitých tvarů (se slovesem haber) a k tvoření trpného rodu (se slovesem ser).Dos policías fueron heridos.Dva policisté byli zraněni.Nepravidelné tvaryMohou se vyskytnout jak u sloves pravidelných, tak nepravidelných.
inf. příč. inf. příč.
ir ido ser sido
decir dicho resolver resuelto
hacer hecho poner puesto
imprimir impreso ver visto
freír frito bendecir bendito
abrir abierto maldecir maldito
absolver absuelto volver vuelto
cubrir cubierto satisfacer satisfecho
escribir escrito morir muerto