8.2Odvozování příslovcí

Příslovce způsobu lze tvořit odvozováním od přídavných jmen pomocí přípony -mente, a to z tvaru přídavného jména v ženském rodě jednotného čísla:claramente, fácilmente, constantementePokud se vyskytnou ve větě dvě a více příslovcí končících na -mente, příponu přidáme jen k poslednímu. Ostatní budou ve tvaru přídavného jména.Son unos hombres total y plenamente responsables.Jsou to naprosto zodpovědní lidé.Příslovce způsobu můžeme také tvořit opisem pomocí de manera a přídavného jména, nebo pomocí předložky con a podstatného jména:Habló de manera clara.Mluvil jasně.Se comportó con tranquilidad.Choval se klidně.Přídavná jména jako alto, bajo, claro, fuerte, rápido, lento ap. se běžně používají i jako příslovce.No vayas tan rápido.Nechoď tak rychle.Habla más alto.Mluv víc nahlas.