3.2Množné číslo přídavných jmen

Tvoří se stejně jako u podstatných jmen (většinou bez výjimek a variant) přidáním koncovky:a)-sk přídavným jménům zakončeným nepřízvučnou samohláskoubarco blanco - barcos blancosbílá loď - bílé loděmanzana verde - manzanas verdeszelené jablko - zelená jablkab)-esk přídavným jménům zakončeným souhláskou nebo přízvučnou samohláskouciencia natural - ciencias naturalespřírodní věda - přírodní vědyasunto baladí - asuntos baladíesnicotná záležitost - nicotné záležitostiViz kap. Množné číslo podstatných jmen.Pozor: Koncové -z se v množném čísle mění na -c-.feliz - felicesPozice přízvuku se v množném čísle zachovává, zůstává na stejné samohlásce, proto někdy dochází ke změnám v pravopise:inglés - ingleses, marrón - marrones, joven - venes