7.10Slovesné vazby

Tvoří se spojením pomocného slovesa, které časujeme, předložky nebo spojky (u některých vazeb) a neosobní formy slovesa (infinitivu, gerundia nebo příčestí).Vazby s infinitivemacabar de + inf.Acabo de ver a tu novia.Právě jsem viděl tvou přítelkyni.deber de + inf.Debe de tener veinte años.Bude mít nějakých dvacet let.deber + inf.Deberías estudiar más.Měl bys víc studovat.dejar de + inf.Ha dejado de ir al trabajo.Přestal chodit do práce.echar a + inf.Se echó a llorar.Rozplakal se.haber de + inf.He de llegar a las diez.Musím dorazit v deset hodin.haber que + inf.Hay que abrir la ventana.Je třeba otevřít okno.ir a + inf.Vamos a comprar un coche.Koupíme auto.llegar a + inf.Llegó a entenderlo.Nakonec to pochopil.ponerse a + inf.Se puso a trabajar duro.Začal tvrdě pracovat.romper a + inf.Todos los presentes rompieron a reír.Všichni přítomní se náhle začali smát.quedar en + inf.Quedamos en vernos hoy.Dohodli jsme se, že se sejdeme dnes.tener que + inf.Tengo que trabajar más.Musím víc pracovat.venir a + inf.Viene a ganar unas diez mil coronas.Vydělává přibližně deset tisíc korun.volver a + inf.He vuelto a leer el libro.Znovu jsem si přečetl tu knihu.parar de + inf.Para de reírte.Přestaň se smát.Vazby s gerundiemandar + ger.Anda diciendo cosas feas de ella.Kudy chodí, tudy o ní říká ošklivé věci.acabar + ger.Siempre acaba perdiendo.Nakonec vždycky prohraje.estar + ger.Estoy trabajando.Právě teď pracuji.ir + ger.Voy pagando las deudas.Postupně platím dluhy.llevar + ger.Lleva viviendo aquí dos años.Žije tady dva roky.quedarse + ger.Se quedó trabajando hasta la noche.Pracoval (bez přestání) až do noci.salir + ger.Siempre sale ganando.Vždycky vyjde jako vítěz.Salió corriendo de la casa.Vyběhl z domu.seguir + ger.Sigue pensando en ella.Pořád na ni myslí.Vazby s příčestímandar + příč.Anda preocupado por su hermana.Pořád se strachuje o svou sestru.dar por + příč.Damos por acabada esta reunión.Považujeme schůzi za ukončenou.dejar + příč.La enfermedad lo dejó agotada.Nemoc jej oslabila.ir + příč.Va atrasado con los estudios.Má nedostatky ve studiu.llevar + příč.Llevamos gastadas tres mil coronas.Už jsme utratili tři tisíce.quedar + příč.La ventana quedó cerrada.Okno zůstalo zavřené.tener + příč.Tenía pensado hacer un viaje.Měl jsem v úmyslu cestovat.Tengo hecho el trabajo.Mám udělanou práci., Udělal jsem tu práci.