8.1Druhy příslovcí

Příslovce místa
donde/adonde kde/kam fuera/afuera venku/ven
aquí zde dentro/adentro vevnitř/dovnitř
ahí tam arriba nahoře/nahoru
allí tamhle delante/adelante vpředu/vpřed
allá támhle detrás/atrás vzadu/vzad
lejos daleko debajo/abajo dole/dolů
cerca blízko encima nahoře
Příslovce času
cuando kdy nunca nikdy
ahora nyní siempre vždy
hoy dnes temprano brzy
ayer včera tarde pozdě
mañana zítra antes předtím
ya již después pak
todavía dosud luego pak
aún dosud jamás nikdy
entonces tehdy mientras dokud
Příslovce míry
cuanto kolik tanto tolik
bastante dost poco málo
mucho hodně muy velmi
demasiado příliš tan tak
más víc menos méně
nada vůbec apenas sotva
todo všechno casi skoro
Příslovce vyjadřující zápor, souhlas, přání, pochybnost
ano no ne
también taky tampoco taky ne
tal vez možná quizá(s) možná
acaso snad siquiera aspoň
Příslovce způsobu
bien dobře así tak
mal špatně deprisa rychle
mejor lépe despacio pomalu
peor hůře
Tanto a cuanto se zkracují na tan a cuan před jiným přídavným jménem, před podstatným jménem se nezkracují:No es tan importante.Není to tak důležité.No sabes cuán necesario es.Nevíš, jak moc je to nutné.