Vocabulaire

 • s'adresser sadʀeseobrátit se, oslovit
 • arrêt m aʀεzastávka
 • avenue f av(ə)nytřída ulice
 • bout m bukonec ulice, chodby ap.
 • bus m bysautobus
 • carnet m kaʀnεblok trhací ap.
 • chance f ʃɑ̃sštěstí
 • changer ʃɑ̃ʒe1 přestoupit, 2 změnit
 • carrefour m kaʀfuʀkřižovatka
 • carte f kaʀtkarta
 • chemin m ʃ(ə)mε̃cesta
 • compliqu|é/-ée kɔ̃plikesložitý, komplikovaný
 • connaître kɔnεtʀznát
 • continuer kɔ̃tinɥepokračovat
 • demander d(ə)mɑ̃dezeptat se, požádat
 • derrière qqch dεʀjεʀza čím
 • descendre desɑ̃dʀvystoupit z metra ap.
 • devant qqch d(ə)vɑ̃před čím
 • dire diʀříct
 • direction f diʀεksjɔ̃směr
 • droit/droite dʀwa/dʀwatrovný, přímý
 • à droite a dʀwatdoprava, vpravo
 • écologique ekɔlɔʒikekologický
 • église f eglizkostel
 • employé m/employée f ɑ̃plwaje/ɑ̃plwajezaměstnanec/zaměstnankyně
 • excuser εkskyzeomluvit
 • en face de qqch ɑ̃ fasnaproti čemu
 • gare f gaʀnádraží
 • à gauche a goʃdoleva, vlevo
 • grand/grande gʀɑ̃/gʀɑ̃dvelký
 • hôpital m ɔpitalnemocnice
 • jusqu'à qqch ʒyskaaž po co
 • ligne f liɲlinka metra ap.
 • loin lwε̃daleko
 • métro m metʀometro
 • passant m pɑsɑ̃kolemjdoucí
 • payer pejeplatit
 • perd|u/-ue pεʀdyztracený
 • plan m plɑ̃plánek, plán
 • pont m pɔ̃most
 • porte f pɔʀtdveře, brána
 • proch|ain/-aine pʀɔʃε̃příští
 • quartier m kaʀtječtvrť
 • rapide ʀapidrychlý
 • remercier ʀ(ə)mεʀsjepoděkovat
 • simple sε̃pljednoduchý, prostý
 • sinon sinɔ̃jinak, leda
 • sous supod
 • station f stasjɔ̃stanice
 • taxi m taksitaxi
 • tourner tuʀnezahnout, zabočit, odbočit
 • tram m tʀamtramvaj
 • traverser tʀavεʀsepřejít
 • se trouver sə tʀuvenacházet se
 • ville f vilměsto