Expressions utiles

Rien de prévu.
[ʀjε̃ də pʀevy]
Nemám nic v plánu.
chez moi
[ʃe mwa]
(u mě) doma
à la campagne
[a la kɑ̃paɲ]
na venkově, na venkov
dans l'après-midi
[dɑ̃ lapʀεmidi]
odpoledne příslovce
être libre
[εtʀ libʀ]
mít čas
À quelle heure ?
[a kεl œʀ ?]
V kolik hodin?
Elle habite au 17, rue Georges Bizet.
[εl abit o disεt, ʀy ʒɔʀʒ bizε]
Bydlí v rue Georges Bizet 17.
D'accord.
[dakɔʀ]
Dobře., Souhlasím.
Donc à ce soir.
[dɔ̃k a sə swaʀ]
Tak tedy ahoj dnes večer.
Tu viens chez moi ?
[ty vjε̃ ʃe mwa ?]
Přijdeš ke mně?, Zajdeš ke mně na návštěvu?
Je vais chez le coiffeur.
[ʒə vε ʃe lə kwafœʀ]
Jdu ke kadeřníkovi.
Ça te convient ?
[sa tə kɔ̃vjε̃ ?]
Vyhovuje ti to tak?
match de football
[matʃ də futbol]
fotbalový zápas
Tu as l'heure ?
[ty ɑ lœʀ ?]
Nevíš, kolik je hodin?
À jeudi.
[a ʒødi]
Na shledanou ve čtvrtek., Ahoj ve čtvrtek.
Vous désirez ?
[vu deziʀe ?]
Co si přejete?
Je voudrais...
[ʒə vudʀε]
Chtěl bych...
Et avec ça ?
[e avεk sa ?]
A k tomu?
bien sûr
[bjε̃ syʀ]
samozřejmě, ovšem
Vous pouvez me donner... ?
[vu puve mə dɔne... ?]
Můžete mi dát...?
numéro de téléphone
[nymeʀo də telefɔn]
telefonní číslo
Ça fait...
[sa fε]
Dělá to...
merci à vous
[mεʀsi a vu]
(to) já děkuji