Vocabulaire

 • aimer ememít rád
 • ami m/amie f ami/amikamarád/kamarádka, přítel/přítelkyně
 • assistant m/assistante f asistɑ̃/asistɑ̃tasistent/asistentka
 • avec avεks
 • drôle dʀolzábavný, legrační
 • beau/belle bo/bεlkrásný
 • belge bεlʒbelgický
 • blond/blonde blɔ̃/blɔ̃dblonďatý
 • chanter ʃɑ̃tezpívat
 • classe f klɑstřída
 • collègue m/f kɔlεgkolega/kolegyně
 • cours m kuʀkurz
 • dans dɑ̃v uvnitř
 • directeur m/directrice f diʀεktœʀ/diʀεktʀisředitel/ředitelka
 • économiste m/f ekɔnɔmistekonom/ekonomka
 • elle εlona
 • étudiant m/étudiante f etydjɑ̃/etydjɑ̃tstudent/studentka
 • français m fʀɑ̃sεfrancouzština
 • gentil/gentille ʒɑ̃ti/ʒɑ̃tijmilý
 • habiter abitebydlet
 • ici isitady, zde
 • il ilon
 • infirmier m/infirmière f ε̃fiʀmje/ε̃fiʀmjεʀošetřovatel/zdravotní sestra
 • informaticien m/informaticienne f ε̃fɔʀmatisjε̃/ε̃fɔʀmatisjεninformatik/informatička, programátor/programátorka
 • intellig|ent/-ente ε̃teliʒɑ̃chytrý, inteligentní
 • jol|i/-ie ʒɔlipěkný, hezký
 • jouer ʒwe1 hrát, 2 hrát si
 • le/la lə/laurčitý člen
 • ma mamoje, má
 • médecin m med(ə)sε̃lékař/lékařka
 • nom m nɔ̃jméno
 • nationalité f nasjɔnalitenárodnost
 • non nɔ̃ne
 • nous numy
 • nouveau/nouvelle nuvo/nuvεlnový
 • pays m peizemě
 • pétanque f petɑ̃kpétanque
 • pol|i/-ie pɔlizdvořilý
 • professeur m/professeure f pʀɔfesœʀ/pʀɔfεsœʀprofesor/profesorka
 • profession f pʀɔfesjɔ̃povolání
 • quel/quelle kεl/kεlkterý, jaký
 • qui kikdo
 • regarder ʀ(ə)gaʀdedívat se
 • sport m spɔʀsport
 • sportif/sportive spɔʀtif/spɔʀtivsportovně založený
 • suisse sɥisšvýcarský
 • technicien m/technicienne f tεknisjε̃/tεknisjεntechnik/technička
 • télé f teletelevize
 • travailler tʀavajepracovat
 • trop tʀopříliš
 • vous vuvy