Expressions utiles

adresse e-mail
[adʀεs imεl]
e-mailová adresa
centres d'intérêts
[sɑ̃tʀ dε̃teʀε]
zájmy v životopise
Il fait des études de droit.
[il fε dezetyd də dʀwa]
Studuje práva.
Mathéo fait médecine.
[mateo fε med(ə)sin]
Mathéo dělá medicínu.
étudiant en sciences
[etydjɑ̃ ɑ̃ sjɑ̃s]
student přírodních věd
Comment vont tes études ?
[kɔmɑ̃ vɔ̃ tezetyd ?]
Jak jde (tvoje) studium?
Tout va bien.
[tu va bjε̃]
Všechno jde dobře.
Ça marche bien.
[sa maʀʃ bjε̃]
Jde to dobře., Funguje to dobře.
Quelles langues est-ce que vous parlez ?
[kεl lɑ̃g εs kə vu paʀle ?]
Jakými jazyky hovoříte?
Parlez-vous français ?
[paʀlevu fʀɑ̃sε ?]
Mluvíte francouzsky?
Je ne parle pas néerlandais.
[ʒə nə paʀl pɑ neεʀlɑ̃dε]
Nemluvím nizozemsky.
Je ne parle pas bien (le) français.
[ʒə nə paʀl pɑ bjε̃ (lə) fʀɑ̃sε]
Nemluvím dobře francouzsky.
un petit peu
[œ̃ p(ə)ti pø]
trošku
Suis-je bien chez Serge ?
[sɥiʒə bjε̃ ʃe sεʀʒ ?]
Jsem správně u Serge?
parler plus lentement
[paʀle ply lɑ̃tmɑ̃]
mluvit pomaleji
Vous avez dit ?
[vuzave di ?]
Co jste říkal?
Vous pouvez répéter ?
[vu puve ʀepete ?]
Můžete to zopakovat?
Je n'ai pas compris.
[ʒə ne pɑ kɔ̃pʀi]
Nerozuměl jsem.
Serge est là ?
[sεʀʒ ε la ?]
Je tu Serge?
Serge n'est pas là.
[sεʀʒ nε pɑ la]
Serge tu není.

Vous avez dit ? Je n'ai pas compris. Jak můžete vidět, minulý čas se ve francouzštině tvoří jinak, než je tomu v češtině. Se zájmenem se shoduje pomocné sloveso (většinou avoir) a pak následuje příčestí přítomné (dit, compris ap.). O tom však později.