Grammaire

Místní předložky Předložky místa samy o sobě nijak nemění tvar, v tom nespočívá žádná komplikace. Musíme si spíše zafixovat správné vazby předložek s podstatným jménem, které po nich následuje. Z tohoto pohledu je dělíme na tyto dvě kategorie: předložky v pravém slova smyslu
à v, na města, instituce en v zemi
dans v omezeném prostoru par přes, skrz
derrière za sous pod
devant před sur na
Za těmito předložkami přímo následuje příslušné podstatné jméno se členem, ať už určitým, nebo neurčitým. To záleží na situaci. Il est où maintenant ? À la faculté ?Kde je teď? Na fakultě? té určité, o kterou se jedná Descendez à la prochaine station.Vystupte v příští stanici. takto určené stanici Derrière le pont, tu tournes à gauche.Za tím mostem zahneš doleva. dans un hôpitalv nemocnici neurčené Il se trouve devant le théâtre.Nachází se před divadlem. mluvčímu známým Místní názvy se po předložkách vyskytují většinou bez členu. en Belgiquev Belgii, do Belgie à Liègev Lutychu, do Lutychu par Nicepřes Nice předložkové vazby
à côté de vedle čeho en face de naproti čemu
au bout de na konci čeho à droite/gauche de vpravo/vlevo od čeho
Tyto předložky (či přesněji předložkové vazby) se vážou s předložkou de. V tom případě se u nich použije pravidlo o stahování se členem určitým. À côté de l'église, il y a un cinéma.Vedle kostela je kino. L'arrêt de tram se trouve en face du restaurant.Tramvajová zastávka se nachází naproti restauraci.
Výraz IL Y A - Est-qu'il y a un marché par ici ? - Il n'y a pas de marché dans ce quartier. Má hned několik využití, ovšem jeho nejzákladnější význam je místní. Můžeme ho použít, když chceme říct, že se něco nachází na nějakém místě. Podmět, o kterém je řeč, v tom případě nestojí na začátku věty, vyslovíme ho až po il y a. Est-ce qu'il y a un café dans la rue Renoir ?Je v rue Renoir nějaká kavárna? Il y a des émissions intéressantes sur Radio 1 ?Jsou na Rádiu 1 zajímavé pořady? Dans ce quartier, il y a beaucoup de restaurants.V této čtvrti je hodně restaurací. A ptáme se tak na to, co se nalézá na konkrétním místě. Qu'est-ce qu'il y a au bout de la rue ?Co je na konci ulice? Je to tedy obdobný výraz, který známe z jiných jazyků: z angličtiny (there is), ze španělštiny (hay) nebo třeba z němčiny (es gibt). Za il y a obvykle následuje neurčitý člen. Obvykle se totiž jedná o blíže neurčené objekty nebo osoby. Est-ce qu'il y a une station de métro par ici ?Je tu poblíž stanice metra? nějaká Est-ce qu'il y a des étudiants grecs à votre faculté ?Jsou na vaší fakultě řečtí studenti? vůbec nějací Známé a z kontextu jasně rozpoznatelné předměty a osoby mívají určitý člen, a tak se u nich zmíněný výraz nepoužívá. Na začátku věty stojí podmět a hned za ním sloveso, např. être. La station de métro est à deux pas.Stanice metra je kousek odsud. jedna určitá Les étudiants grecs ne sont pas encore à la faculté.Řečtí studenti ještě nejsou na fakultě. ti známí studenti
Stupňování Elle veux être plus gentille et moins arrogante. Přídavná jména a příslovce při stupňování až na drobné výjimky nemění tvar. Je to tedy naprosto jednoduché. druhý stupeň (comparatif) Tvoříme ho pomocí příslovcí plus (více) a moins (méně), která klademe před stupňovaný výraz bez ohledu na jeho rod a číslo.
I. stupeň II. stupeň
content plus content
moins content
Non, ma copine est plus belle.Ne, moje přítelkyně je krásnější. Les poivrons sont un peu plus chers.Papriky jsou trošku dražší. Leurs filles ne sont pas plus arrogantes.Jejich dcery nejsou arogantnější. Je suis moins sportive.Nejsem tak sportovně založená. Mais le tram est moins rapide.Tramvaj je ale pomalejší. Stupňování pomocí moins je mnohem méně časté než za použití plus. třetí stupeň (superlatif) Před příslovce plus a moins klademe určitý člen ve tvaru závislém na rodu a čísle stupňovaného přídavného jména le, la, les.
I. stupeň II. stupeň III. stupeň
content plus content le plus content
moins content le moins content
Elle est la moins bavarde.Je nejméně upovídaná. Le métro est le plus rapide.Metro je nejrychlejší. C'est la fille la plus heureuse.Je to ta nejšťastnější dívka.

Všimněte si, že (nej)menší můžeme přeložit dvěma způsoby: (le) plus petit, nebo (méně často) (le) moins grand.

Časování slovesa CONNAÎTRE Tu connais sa copine ? U tohoto slovesa si můžeme všimnout dvou zvláštností. Jednak je to hláska î, která se vyskytuje před t. A v množném čísle pak ve všech osobách vidíme zdvojené ss, čímž se zajistí výslovnost s.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je connais ʒəkɔnε nous connaissons nukɔnεsɔ̃
2. os. tu connais tykɔnε vous connaissez vukɔnεse
3. os.il connaît ilkɔnε ils connaissent ilkɔnεs
elle connaît εlkɔnε elles connaissent εlkɔnεs
Časování slovesa PAYER Ils paient en espèces. Sloveso payer peje je pravidelné, respektuje ovšem “pravidlo boty”, kdy se v jednotném čísle a ve 3. osobě mn. čísla ve kmeni mění ay ej na ai ε.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je paie ʒəpε nous payons nupejɔ̃
2. os. tu paies typε vous payez vupeje
3. os. il paie ilpε / elle paie εlpε ils paient ilpε / elles paient εlpε
Rozkazovací způsob. Paie !; Payons !; Payez !
Časování slovesa DESCENDRE On descend déjà ? Slovesa končící na -dre tvoří poměrně velkou skupinu, pro kterou platí tato pravidla.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je descends ʒədεsɑ̃ nous descendons nudεsɑ̃dɔ̃
2. os. tu descends tydεsɑ̃ vous descendez vudεsɑ̃de
3. os.il descend ildεsɑ̃ ils descendent ildεsɑ̃d
elle descend εldεsɑ̃ elles descendent εldεsɑ̃d
Rozkazovací způsob. Descends !; Descendons !; Descendez ! Pozor! Sloveso prendre sem nepatří, má totiž nepravidelný tvar 3. osoby množného čísla prennent. Časování slovesa PRENDRE v lekci 6.