Communication

aller chercher Už jsme viděli, že jít/skočit pro něco se vyjádří pomocí sloves aller chercher (dosl. jít hledat). Osoby netvoří výjimku, i pro ně se chodí ve francouzštině tímto způsobem. Je vais chercher ma mère à la station de métro.Jdu pro matku na stanici metra.
prendre Sloveso prendre doslova znamená vzít, brát, dát si. Používá se často i v přeneseném smyslu slova a vyskytuje se v mnoha ustálených slovních spojeních. On prend le tram ?Pojedeme tramvají? Tu prends l'avenue...Půjdeš po třídě..., Vydáš se třídou... Chaque matin, ils prennent une douche.Každé ráno se sprchují. Tu ne prends pas le petit déjeuner ?Ty se nenasnídáš?
je fais comment pour Příslovce jak obvykle překládáme pomocí comment. Když se ptáme, jak se co dělá, jak se kam dostat ap., použijeme frázi je fais comment pour, po které následuje infinitiv. Je fais comment pour aller au club de gym ?Jak se dostanu do posilovny? On fait comment pour commander et payer ?Jak se objednává a platí? Comment může stát na začátku věty. Pak bychom měli použít est-ce que nebo inverzi. Jak jsme si však už řekli, Francouzi to ignorují a ptají se často: Comment je fais pour sortir de la ville ?Jak se dá vyjet z města?
jusqu'à Předložku jusqu'à překládáme jako až do, až po, až k. Můžeme ji použít nejen místně, ale také časově. Vous continuez jusqu'à l'église Saint-Martin.Půjdete dál až ke kostelu svatého Martina. On va rester jusqu'à mardi.Zůstaneme až do úterý. Jusqu'à quand ? – Jusqu'à ce soir.Dokdy? – Do dnešního večera. V případě, že má podstatné jméno určitý člen, platí i zde pravidlo o stahování předložky à. Tu vas jusqu'au supermarché, après, tu tournes à gauche.Půjdeš až k supermarketu, pak zabočíš doleva.
Francouzská zdvořilost Francouzi si zakládají na slušném chování. Měli bychom tedy vědět, jak pozdravit, jak se rozloučit, jak se omluvit apod. Bonjour monsieur., Bonsoir madame. Není to zcela nutné, ale Francouzi k pozdravu nebo oslovení rádi přidávají pane, paní. Na shledanou se přeloží jako Au revoir. Pokud však dotyčného neznáme, je slušnější mu popřát Bonne journée., Bonne soirée. Pokud prosíme o odpuštění, vyhýbáme se prostému Excusez-moi., je to rozkazovací způsob, a tudíž nepůsobí hezky. Omlouváme se celou větou Je vous prie de m'excuser, příp. ještě uctivěji Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Chceme-li oslovit kolemjdoucího ap., řekneme Pardon madame/monsieur (ve smyslu Promiňte prosím...). Ale stačí i pouhé Bonjour madame/monsieur.
Slovesné vazby s'adresser à qqn obrátit se na koho Tu t'adresses au directeur ?Obrátíš se na ředitele? remercier qqn poděkovat komu Allez remercier votre maman !Jděte poděkovat mamince!