Grammaire

Zvratná slovesa Je me peigne. Il ne se peigne pas. Zvratná zájmena
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. me nous nu
2. os. te vous vu
3. os. se se
Jak je vidět z tabulky, francouzská zvratná slovesa doprovází pestřejší skupina zvratných zájmen, než v naší mateřštině. Je to tím, že se tato zvratná zájmena shodují s osobou. Takže zatímco v češtině o těchto tvarech nemusíme přemýšlet a použijeme zájmeno se/si, ve francouzštině je to poněkud složitější.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me repose ʒəməʀəpɔz nous nous reposons nunuʀəpozɔ̃
2. os. tu te reposes tytəʀəpɔz vous vous reposez vuvuʀəpoze
3. os. il se repose ilsəʀəpɔz ils se reposent ilsəʀəpɔz
elle se repose εlsəʀəpɔz elles se reposent εlsəʀəpɔz
Je me peigne le matin.Češu se každé ráno. Tu ne te laves pas ?Ty se neumyješ? Le samedi, elle se réveille tard.V sobotu se budí pozdě. Nous nous changeons après.Potom se převlečeme. Comment est-ce que vous vous appelez ?Jak se jmenujete? Les enfants se brossent les dents.Děti si čistí zuby. I v infinitivu platí shoda zvratného zájmena s podmětem (já, ty, on ap.). J'aime me promener.Rád/Ráda se procházím. Nous préférons nous changer.Raději se převlékneme. Ne každé francouzské zvratné sloveso je zvratné i v češtině. A naopak. Inu, jiný jazyk, jiný zvyk. Mes parents se lèvent à neuf heures.Mí rodiče vstávají v devět. Vous allez bien ?Máte se dobře? Zápor V záporu klademe záporku ne přímo před zvratné zájmeno. Et demain, vous ne vous reposez pas ?A zítra si neodpočinete? Leurs enfants ne se lavent pas.Jejich děti se nemyjí. Je ne me change pas, je sors.Nebudu se převlékat, jdu ven. Otázka V otázce, která obsahuje tázací zájmeno (comment, pourquoi ap.) a v níž je podmět vyjádřen zájmenem, se i v případě zvratných sloves vyvarujte inverze, tedy slovosledu přísudek – podmět... Je zbytečně složitá a běžný Francouz ji nepoužije. Můžete použít výraz est-ce que, díky němuž zachováme obvyklý pořádek slov. Pourquoi est-ce qu'elle ne se brosse pas les dents ?Proč si nečistí zuby? Comment est-ce que vous vous appelez ?Jak se jmenujete? À quelle heure est-ce que vos enfants se lèvent ?V kolik hodin vstávají vaše děti? est-ce qu'elles se reposent ?Kde si odpočinou? Jak vidíte, i v případě výrazu est-ce que platí pravidlo tzv. elize, kdy odpadává koncové -e před samohláskou nebo němým h. V běžné mluvené francouzštině se však tato pravidla nedodržují. Z pohledu mluvnice je to sice chybné, přesto prakticky neuslyšíte nic jiného než: Comment tu t'appelles ?Jak se jmenuješ? Comment vous vous appelez ?Jak se jmenujete? Pourquoi tu ne te reposes pas ?Proč si neodpočineš? Tázací zájmeno (vyjma pourquoi) můžete také umístit až na konec otázky, tím neporušíte mluvnická pravidla a zároveň nebudete zbytečně formální. Elle s'appelle comment ?Jak se jmenuje? Ils se lèvent quand ?Kdy vstávají? Tu te promènes  ?Kde se procházíš?
Pravopisné změny v časování I u zvratných sloves si můžeme povšimnout některých nepravidelností, které má na svědomí výslovnost. se changer Podobně jako manger a další slovesa končící na -ger kvůli zachování ʒ přidává e před koncovku 1. os. mn. č.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me change ʒəməʃɑ̃ʒ nous nous changeons nunuʃɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu te changes tytəʃɑ̃ʒ vous vous changez vuvuʃɑ̃ʒe
3. os.il se change ilsəʃɑ̃ʒils se changent ilsəʃɑ̃ʒ
elle se change εlsəʃɑ̃ʒ elles se changent εlsəʃmɑ̃ʒ
se lever Na další zvratná slovesa, která mají v kmeni infinitivu němé e, se vztahuje nám již známé “pravidlo boty”, tedy změna pravopisu nahrazující němé ə za otevřené ε.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je me lève ʒəməlεv nous nous levons nunul(ə)vɔ̃
2. os. tu te lèves tytəlεv vous vous levez vuvul(ə)ve
3. os.il se lève ilsəlεv ils se lèvent ilsəlεv
elle se lève εlsəlεv elles se lèvent εlsəlεv
Podobně se časuje i sloveso se promener, procházet se ap. s'appeler V případě tohoto slovesa se výslovnosti ε dosáhne zdvojením -ll-.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je m'appelle ʒəmapεl nous nous appelons nunuzap(ə)lɔ̃
2. os. tu t'appelles tytapεl vous vous appelez vuvuzap(ə)le
3. os.il s'appelle ilsapεl ils s'appellent ilsapεl
elle s'appelle εlsapεl elles s'appellent εlsapεl
Časování sloves SORTIR a PARTIR Tato dvě slovesa tvoří podskupinu nepravidelných sloves, a časují se tedy shodně. sortir
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je sors ʒəsɔʀ nous sortons nusɔʀtɔ̃
2. os. tu sors tysɔʀ vous sortez vusɔʀte
3. os. il sort ilsɔʀ / elle sort εlsɔʀ ils sortent ilsɔʀt / elles sortent εlsɔʀt
partir
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je pars ʒəpaʀ nous partons nupaʀtɔ̃
2. os. tu pars typaʀ vous partez vupaʀte
3. os. il part ilpaʀ / elle part εlpaʀ ils partent ilpaʀt / elles partent εlpaʀt