Communication

Opakovaná činnost – každý... Francouzským ekvivalentem českého zájmena každý před podstatným jménem je přídavné jméno chaque. Chaque matin, je me réveille à huit heures.Každé ráno se probouzím v osm hodin. Mes fils vont à la piscine chaque vendredi.Mí synové chodí každý pátek na bazén. Chaque étudiant n'est pas fêtard.Ne každý student je pařmen. Opakování činnosti můžeme naznačit použitím určitého členu před názvy dnů a jejich částí. Le mardi après-midi, je vais au club de gym.Každé úterý odpoledne chodím do posilovny. Le samedi, nous allons à la campagne.Každou sobotu jezdíme na venkov. Jak už víme, pro jednorázové akce nepotřebujeme ani člen, ani předložku. Mardi après-midi, je vais au club de gym.V úterý odpoledne jdu do posilovny. Připomeňme si, že dnes ráno/večer vyjádříme pomocí ce. Tu vas où, ce soir ?Kam jdeš dnes večer? Je vais très bien ce matin.Dnes ráno se mám velmi dobře.
Vyjádření dokonavosti Francouzština nerozlišuje dokonavý a nedokonavý vid. Pokud chce Francouz výslovně odlišit jednorázovou akci od opakované činnosti, musí pro to použít jiný způsob. Tak např. zvratná slovesa se doucher a se promener mohou znamenat obojí (sprchovat se, nebo osprchovat se; procházet se, nebo projít se). Do češtiny je převedeme do příslušného vidu podle kontextu. Je me promène encore.Ještě se projdu. Nous aimons nous promener dimanche après-midi.V neděli odpoledne se rádi procházíme. Véronique se douche à sept heures et demie.Véronique se sprchuje o půl osmé. Chceme-li zdůraznit jednorázovost, můžeme využít některé z mnoha sousloví tvořených obecným slovesem (faire, prendre, avoir ap.) a podstatným jménem. prendre une douchevysprchovat se faire une promenadeprojít se, projet se
Sloveso sortir Francouzská slovesa mívají více významů než česká. Třeba takové sloveso sortir překládáme zejména jako vyjít (odněkud). Tu sors à quelle heure ?V kolik vycházíš? Může však znamenat obecně jít ven, a to i ve smyslu jít se večer bavit. Ma sœur n'aime pas sortir.Moje sestra nerada chodí ven. Nous sortons le vendredi.Každý pátek chodíme ven. A je to taktéž ekvivalent českého chodit s někým. Serge sort avec Jade ?Serge chodí s Jade ?
Předložky dans a à Obě do češtiny překládáme jako v nebo do (francouzština v tomto smyslu směr nerozlišuje). Nelze je ovšem zaměňovat. Kdy tedy kterou použít? dans Tato předložka se vztahuje k uzavřenému prostoru. Les étudiants sont déjà dans la classe ?Studenti už jsou ve třídě? Ils sont encore dans la piscine ?Ještě jsou v bazénu? à Používá se u abstraktnějších významů, jako jsou třeba jména měst, Quand est-ce que tu vas à Vevey ?Kdy jedeš do Vevey? anebo zařízení či instituce. Nemyslíme tím totiž pobyt v rámci budovy, ale v rámci organizace. Ton fils est déjà à la faculté ?Tvůj syn je už na fakultě? Tu ne vas pas au club de gym ?Nejdeš do posilovny? Leurs parents vont à la piscine chaque matin.Jejich rodiče každé ráno chodí na bazén. Nous dînons au restaurant.Povečeříme v restauraci. Pokud chceme zdůraznit, že jde o pobyt v budově této instituce nebo ji nějak specifikovat, třeba přídavným jménem, použijeme dans. Nous dînons dans un restaurant espagnol.Povečeříme ve španělské restauraci. v jedné konkrétní španělské restauraci