Prononcez bien

Skupiny samohlásek ai Skupinu ai vyslovujeme v zásadě jako otevřené e. Ústa tedy rozevřeme doširoka a zazní krátké ε. je vais ʒəvε; lait ; parfait paʀfε; tu fais tyfε; Claire klεʀ aim, ain V případě, že po ai následuje m nebo n na konci slova nebo před souhláskou, vyslovujeme toto otevřené e nosově jako ε̃. faim fε̃; maintenant mε̃tnɑ̃; pain pε̃ Nosovka se neobjevuje, pokud za m nebo n následuje samohláska. V tom případě platí výslovnost otevřeného ε. il aime ilεm; nous aimons nuzεmɔ̃; elles aiment εlzεm
Nosovky in a en V moderní francouzštině se nosové samohlásky ε̃ a ɑ̃ vyslovují natolik podobně, že se může zdát, že splývají. Je to tím, že nosové e se vyslovuje velmi otevřeně. Už kvůli rozlišení slov lišících se pouze touto nosovkou je dobré odlišnou výslovnost zachovat. maintenant mε̃tnɑ̃ ε̃ Při této nosovce koutky rozevřeme do šířky jako u otevřeného e. Vzduch při jejím vyslovení vypustíme částečně nosem. Zapsána může být mnoha způsoby: in, ain, ein, oin, aim, im, yn, ym, ien. Vyskytuje se na konci slova nebo před souhláskou. vin vε̃; pain pε̃; faim fε̃; moins mwε̃; italien italjε̃ ɑ̃ Ústa připravíme na a, jen část vzduchu vychází nosem, čímž vzniká nosová výslovnost. Koutky nejsou rozevřené tak doširoka, jako u ε̃. Nosové a se zapisuje jako an, am, en, em. Stejně jako u všech nosovek po n a m nenásleduje samohláska. dans dɑ̃; maman mamɑ̃; jambon ʒɑ̃bɔ̃; prends pʀɑ̃; enchanɑ̃ʃɑ̃te