Grammaire

Stahování předložek à a de s určitým členem Tu vas au supermarché ? Předložky à a de, po kterých má následovat určitý člen mužského rodu v jednotném čísle le nebo určitý člen v množném čísle les, se s tímto členem spojí v tzv. stažené tvary. Stahování se tedy netýká členu ženského rodu la ani zkrácené varianty členu l'.
DE À
stažené tvary
j. č. mužský rod de + le → du à + le → au
mn. č. oba rody de + les → des à + les → aux
nestažené tvary
j. č. oba rody de l' à l'
j. č. ženský rod de la à la
au supermarché, au chocolat, au jambon, au régime aux fruits du porc, du riz, du lait, du vin
Dělivý člen Du riz u des pâtes ? Francouzština nerozlišuje pouze určitý a neurčitý člen, jako angličtina, španělština aj. Vyskytuje se v ní také tzv. dělivý člen (article partitif) a hojně se používá. Dělivý člen vzniká spojením předložky de a určitého členu. Platí pro něj i výše uvedená pravidla o stahování členů.
jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod elize mužský a ženský rod
du dy de la də la de l' də l des de
Je prends du lait.Dám si mléko. Elle prend de l'eau.Dá si vodu. Nous avons de la salade ?Máme salát? Est-ce qu'ils ont encore des tomates ?Mají ještě rajčata? Dělivý člen klademe před podstatná jména, když udáváme jejich neurčité množství. Il mange du pain.Jí chléb. jeden krajíc? dva krajíce? J'achète du vin.Koupím víno. něco vína Tu prends ça avec du riz ?Vezmeš si to s rýží? dáš si jeden kopeček? dva? celý talíř? V případě, že je nám jasné, že se bude jednat např. o jeden šálek, nepoužijeme dělivý člen, ale číslovku jedna (un, une). Tu prends un café ?Dáš si kávu? jeden šálek Ale: J'achète du café.Koupím kávu. něco kávy Je fais du café.Udělám kávu. pro více osob? aimer, adorer, préférer, détester Po těchto slovesech vyjadřujících hodnocení následuje vždy určitý člen. Jedná se totiž o trvalé a obecné hodnocení. Tu n'aimes pas les pâtes ?Nemáš rád/ráda těstoviny? J'adore le chocolat.Miluji čokoládu. Tu prends un café ou un thé? – Je préfère le thé.Dáš si kávu, nebo čaj? – Dám si raději čaj. Mes enfants détestent les légumes.Moje děti nesnáší zeleninu.
Člen v záporu Je ne prends pas de porc. Je n'aime pas la viande. Určitý člen se v záporných větách v postavení před podstatnými jmény v předmětu (tedy pokud je podstatné jméno za slovesem, v češtině by to byl 4. pád) nijak nemění. Elle aime le vin. Elle n'aime pas la bière.Má ráda víno. Nemá ráda pivo. Zato neurčitý a dělivý člen se v záporu mění na de (před samohláskou nebo němým h ve tvaru d'). Nous n'avons pas d'enfants.Nemáme děti. Mon père n'a pas de copains.Otec nemá žádné kamarády. tzv. absolutní zápor Ton fils ne prend pas de salade ?Tvůj syn si nedá salát? Je n'achète pas de jambon.Nekupuji šunku. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas de vin ?Proč si nedáš víno?

Obecně řečeno se v záporných větách v předmětu objevuje téměř vždy de, protože velmi často mluvíme o blíže neurčeném množství či počtu.

Si ! Kladná odpověď na zápornou otázku Ano přeložíme jako oui. Oui, je veux bien.Ano, rád(a) bych. Pozor! Pokud je otázka položena v záporu, odpovídáme si. Tu n'as pas de frères et sœurs ? – Si.Ty nemáš sourozence? – Mám. Vous ne voulez pas prendre de la salade, madame ? – Si.Vy si nechcete dát salát? – Chci.
Pravopisné změny v časování Některá francouzská pravidelná slovesa nás mohou překvapit jistými nepravidelnostmi. Dochází k nim kvůli výslovnosti. V první řadě za nimi stojí nutnost zachování výslovnosti slovního základu. manger V tomto slovese se před koncovkou vyskytuje ʒ. Přesně tak se vyslovuje g před e. Před samohláskou o, na kterou začíná koncovka 1. osoby mn. č. -ons, by to bylo g. Proto se v této osobě píše ge.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je mange ʒəmɑ̃ʒ nous mangeons numɑ̃ʒɔ̃
2. os. tu manges tymɑ̃ʒ vous mangez vumɑ̃ʒe
3. os.il mange ilmɑ̃ʒ ils mangent ilmɑ̃ʒ
elle mange εlmɑ̃ʒ elles mangent εlmɑ̃ʒ
acheter, préférer Problematickou skupinou jsou slovesa, která mají v infinitivu němé ə (psáno e), nebo zavřené e (značeno jako é). V některých osobách by taková výslovnost byla obtížná (aʃət, pʀefer), proto se u nich objevuje è (otevřené e). Protože se jedná o všechny osoby j. č. a 3. osobu množ. č., jejichž políčka v tabulce připomínají tvar boty, mluvíme o tzv. pravidlu boty.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. j'achète ʒaʃεt nous achetons nuzaʃ(ə)tɔ̃
2. os. tu achètes tyaʃεt vous achetez vuzaʃ(ə)te
3. os.il achète ilaʃεt ils achètent ilzaʃεt
elle achète εlaʃεt elles achètent εlzaʃεt
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je préfère ʒəpʀefεʀ nous préférons nupʀefeʀɔ̃
2. os. tu préfères typʀefεʀ vous préférez vupʀefeʀe
3. os.il préfère ilpʀefεʀ ils préfèrent ilpʀefεʀ
elle préfère εlpʀefεʀ elles préfèrent εlpʀefεʀ
Časování slovesa VOULOIR Ils ne veulent pas venir ? Vouloir patří mezi slovesa, která se řídí tzv. pravidlem boty.
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je veux ʒəvø nous voulons nuvulɔ̃
2. os. tu veux tyvø vous voulez vuvule
3. os. il veut ilvø / elle veut εlvø ils veulent ilvœl / elles veulent εlvœl
Říká se, že jen král může říct je veux. Když tedy chceme slušně o něco požádat, přidáme příslovce bien. Je veux bien un café.Já bych si dal kávu.
Časování slovesa PRENDRE Vous ne prenez pas de grillades ?
Jednotné číslo Množné číslo
1. os. je prends ʒəpʀɑ̃ nous prenons nupʀənɔ̃
2. os. tu prends typʀɑ̃ vous prenez vupʀəne
3. os.il prend ilpʀɑ̃ ils prennent ilpʀεn
elle prend εlpʀɑ̃ elles prennent εlpʀεn