Communication

Jazyky Názvy jazyků se ve francouzštině shodují s tvarem mužského rodu příslušného přídavného jména. Z toho vyplývá, že jsou mužského rodu. Tu ne parles pas allemand ?Ty neumíš německy? Son français est très bon.Jeho/Její francouzština je velmi dobrá. Quelle langues est-ce que tu parles ? – Je parle français et russe.Jakými mluvíš jazyky? – Mluvím francouzsky a rusky.
Předložka en Odpovídá našemu v, resp. do. Použijeme ji např. před názvy jazyků. C'est comment en anglais ?Jak je to anglicky?, Jak je to v angličtině? Nebo u názvů zemí ženského rodu (tedy těch, jejichž název je zakončen na koncovku -e). Il est né en Belgique ?Narodil se v Belgii? Samedi, ils vont en France.V sobotu jedou do Francie. Jocelyne ne travaille pas en Suisse.Jocelyne nepracuje ve Švýcarsku. Jak vidíte, české předložky v a do nemají ve francouzštině přesné ekvivalenty. Francouzské předložky navíc nerozlišují směr. Zjednodušeně by se dalo říct, že dans vyjadřuje uzavřený prostor, např. vnitřek budovy. Předložka à je abstraktnější, používá se u institucí a podniků. V určitých případech se objevuje i zmíněné en. J'habite dans une résidence universitaire.Bydlím na kolejích. Il est déjà dans la classe ?Už je ve třídě? Je suis à l'université de Rouen.Jsem na rouenské univerzitě. Elle aime aller en Espagne.Ráda jezdí do Španělska.
Studium Českému studovat částečně odpovídá francouzské étudier. To použijeme, když hovoříme o předmětu, který se dotyčný učí. Timéo étudie l'anglais.Timéo studuje angličtinu. Léo étudie le droit.Léo studuje právo. Studovat ve smyslu být na studijích, dělat vysokou školu vyjádříme pomocí slovesa faire a podstatného jména s přivlastňovacím zájmenem ses études. Qu'est-ce qu'il fait comme études ?Co studuje? Marianne fait ses études à Charleroi.Marianne studuje v Charleroi. Studovat určitý obor se vyjadřuje také pomocí slovesa faire. Následuje přímo obor studia, nebo des études de. Timéo fait (des études de) lettres.Timéo studuje jazyk a literaturu. Léo ne fait pas (des études de) médecine.Léo nestuduje medicínu. Časování slovesa FAIRE v lekci 8. Názvy fakult se většinou tvoří pomocí předložky de a příslušného oboru. Pokud je obor v množném čísle, může se použít i tvar mn. čísla des. To záleží na každé fakultě, jak se rozhodne. Obor by však měl být v takovém názvu psán s velkým písmenem. faculté de/des Lettresfilozofická fakulta faculté de/des Sciencespřírodovědecká fakulta faculté de Droitprávnická fakulta faculté de Médecinelékařská fakulta A aby toho nebylo málo, “student určitého oboru” vyjádříme pomocí předložky en. étudiante en lettres anglaisesstudentka angličtiny/anglického jazyka a literatury étudiants en médecinestudenti medicíny
Tvoření otázky inverzí Dalším způsobem tvoření otázky je obrácení pořadí podmětu a přísudku, tzv. inverze. Přísudek v tom případě klademe před podmět. Zájmena od slovesa oddělujeme spojovníkem. Parlez-vous français ?Mluvíte francouzsky? Suis-je bien chez Serge ?Jsem zde správně u Serge? Qui est-ce ?Kdo je to? Zatímco v psané francouzštině je vhodnější použít inverzi, v běžné řeči se používá jen v několika málo případech. Např. u slovesa moct značí slušnou žádost. Pouvez-vous parler plus lentement ?Můžete mluvit pomaleji? Quelle heure est-il ?Kolik je hodin? Nebo v otázce “Jak se máte”. Comment allez-vous ? kɔmɑ̃talevuJak se máte?