Prononcez bien

Souhláska s Souhlásku s čteme hned několika způsoby. Nevyslovuje se, pokud stojí na konci slova, které nevážeme. enfants ɑ̃fɑ̃; vous êtes vuzεt; tu travailles tytʀavaj; invités ε̃vite; importants ε̃pɔʀtɑ̃; après apʀε Existují však slova, často přejímky z jiných jazyků, jejichž koncové -s vyslovíme. fils fis; tennis tenis; Funès fynεs V případě osobních zájmen, číslovek, členů nebo přídavných jmen může s zaznít kvůli vázání, ovšem jako z. trois amis tʀwazami; les Italiens lezitaljε̃; mes enfants mezɑ̃fɑ̃ vous avez vuzave; Ale: vous savez vusave (víte) Na začátku slova nebo vedle souhlásky či nosovky jej čteme jako s. Sébastien sebastjε̃; soirée swaʀe; sportif spɔʀtif; son sɔ̃ réponse ʀepɔ̃s; bonsoir bɔ̃swaʀ restaurant ʀεstɔʀɑ̃; dentiste dɑ̃tist Mezi samohláskami ho vyslovíme jako z. malheureusement maløʀøzmɑ̃; il organise ilɔʀganiz; musique myzik Vyslovená hláska s Vedle výše uvedeného se jako s vyslovují i zdvojené ss, souhláska ç a také c před samohláskami e a i. adresse adʀεs; émission emisjɔ̃; professeur pʀɔfεsœʀ ça sa; françaises fʀɑ̃sεz directrice diʀεktʀis; cela s(ə)la; musicienne myzisjεn; ici isi Vyslovené s se výjimečně může zapsat i jako x. six sis; dix dis; Bruxelles bʀysεl Pozor na vázání: six amies sizami; dix euros dizøʀo
Souhláska l Čteme ji jako l, většinou se čte i na konci slova. espagnol εspaɲɔl; quel kεl; Ale: gentil ʒɑ̃ti l vyslovíme, i když je zdvojené ll. football futbɔl; aller ale; j'appelle ʒapεl; intelligent ε̃tεliʒɑ̃ Jedinou výjimkou je případ, kdy zdvojenému ll předchází samohláska i, pak totiž zazní j. fille fij; grillades gʀijad; tu travailles tytʀavaj; gentille ʒɑ̃tij