Prononcez bien

Skupiny samohlásek oi Vyslovujeme jako wa. Při výslovnosti polosouhlásky w rty našpulíme více, než je zvykem třeba v anglické výslovnosti. bonsoir bɔ̃swaʀ; pourquoi puʀkwa; coiffeur kwafœʀ; moi mwa; trois tʀwa oin Po samohlásce i zde následuje n, které naznačuje nosovku. Nevyslovíme tedy wa, ale wε̃, protože kombinace in se čte vždy jako ε̃. moins mwε̃; Tourcoing tuʀkwε̃ eu Výslovnost je podobná německému ö. Rozdíl je v otevřenosti, tedy v tom, do jaké míry při výslovnosti otevřeme ústa. Otevřené œ zazní ve slabice zakončené na vyslovenou souhlásku kromě t a z. heure œʀ; coiffeur kwafœʀ; professeur pʀɔfεsœʀ Ale: heureuse øʀøz Zavřené ø vyslovíme se rty našpulenými na výrazné o, ale vyslovíme e. A to tehdy, když slabika není uzavřena vyslovenou souhláskou. jeu-di ʒødi; eu-ro øʀo; heu-reux øʀø mieux mjø; peu ; deux ; mon-sieur məsjø ui Samohlásku u čteme jako y a i jako i. A podobně zní i jejich kombinace. aujourd'hui oʒuʀdɥi; je suis ʒəsɥi ou Pokud před u stojí o, vyslovíme je jako u cours kuʀ; nouveau nuvo oui Oui vyslovujeme, jako bychom se chystali vyslovit u, ale rychle přejdeme do ostrého i, přepisujeme wi nebo ɥi. oui wi; Louis lɥi
Číslovka neuf Číslovka neuf končí na f. V časových údajích však vážeme, takže před slovem na samohlásku nebo němé h zazní v. dix-neuf heures disnœvœʀ; Ale: neuf euros nœf øʀo