Vocabulary

 • a bit ə bɪttrochu, trošku
 • accept əkˈsεptpřijmout nabídku
 • action film ˈækʃən fɪlmakční film
 • another əˈnʌðədalší, ještě jeden
 • at least æt liːstalespoň
 • attractive əˈtræktɪvatraktivní, přitažlivý
 • beard bɪədvousy
 • bike baɪkkolo jízdní
 • blonde blɒndblond
 • cap kæpčepice
 • careful ˈkεəfəlopatrný
 • catch kætʃchytit
 • chance tʃɑːnsšance
 • cleaning kliːnɪŋuklízení
 • could kʊdmohl by(ch)
 • difference ˈdɪfərənsrozdíl
 • dislike dɪsˈlaɪknemít rád
 • dislikes dɪsˈlaɪksneoblíbené činnosti
 • door dɔːdveře
 • dress drεsšaty dámské
 • dress osf drεsobléct se
 • either ˈaɪðəkterýkoli ze dvou
 • else εlsjiný ne tento ap.
 • enough ɪˈnʌfdost
 • enter sth ˈεntəvstoupit kam
 • everybody ˈεvrɪˌbɒdɪkaždý člověk
 • everything ˈεvrɪˌθɪŋvšechno
 • fat fættlustý obézní
 • floor flɔːpodlaha
 • glasses ˈglɑːsɪzbrýle
 • find out faɪnd aʊtzjistit
 • handsome ˈhændsəmpěkný o muži ap.
 • heel hiːlpata, podpatek
 • inside ˌɪnˈsaɪduvnitř
 • jacket ˈdʒækɪtsako, bunda
 • kind kaɪnddruh
 • lazy ˈleɪzɪlíný
 • likes laɪksoblíbené činnosti
 • look after sb/sth lʊk ˈɑːftə(po)starat se o koho/co
 • middle ˈmɪd<sup>ə</sup>lstřed
 • music ˈmjuːzɪkhudba
 • neck nεkkrk
 • ought to ɔːt təměly by(s)
 • over ˈəʊvəpřes
 • pale peɪlbledý
 • perhaps pəˈhæpsmožná, třeba, snad
 • pretty ˈprɪtɪpěkný dívka ap.
 • quite kwaɪtdocela, celkem
 • really ˈrɪəlɪopravdu, skutečně
 • repair rɪˈpεəopravit
 • series ˈsɪəriːzseriál, série
 • shirt ʃɜːtkošile
 • shop ʃɒpobchod
 • should ʃʊdměl by(s)
 • slim slɪmštíhlý
 • slow sləʊpomalý
 • stairs stεəzschody
 • strange streɪndʒdivný, zvláštní
 • sweater ˈswεtəsvetr
 • table ˈteɪb<sup>ə</sup>lstůl
 • tea tiːčaj
 • trousers ˈtraʊzəzkalhoty
 • turn tɜːnobrátit (se)
 • under ˈʌndəpod
 • unless ʌnˈlεspokud ne
 • (be) used to sth (biː) juːzd tə(být) zvyklý na co
 • wash wɒʃumýt
 • watch wɒtʃhodinky
 • wear wεənosit, mít na sobě
 • window ˈwɪndəʊokno