Exercises

Hláskujte slovíčka a pak je vyslovte. Zopakujte si jejich význam.

1 English
2 can
3 be
4 easy
5 hello
6 friend
7 good
8 boy
9 hope
10 introduce
11 John
12 lesson
13 learn
14 meet
15 ready
16 speak
17 start
18 understand

Naučte se obrat: I hope to see you soon. - Doufám, že se brzy uvidíme.

Spojte odpovídající výroky.

 • 1 How are you?
 • 2 I'm fine. Thank you.
 • 3 My name is ...
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Nice to meet you.
 • 7 Come and meet ...
 • 8 Goodbye.
 • a Jmenuji se...
 • b Jak se jmenujete?
 • c Na shledanou.
 • d Jak se máš?
 • e Seznamte se s...
 • f Odkud jste?
 • g Mám se dobře. Díky.
 • h Těší mě.

Napište slova podle spellingu, který uslyšíte. Celá slova potom přečtěte.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Přeložte. Soustřeďte se na užití slovesa be.

1 I'm sorry.
2 I'm fine.
3 I'm ready. We can start.
4 I'm not afraid.
5 Who are you?
6 You're late.
7 We're busy.
8 Let me introduce myself.
9 He isn't here.
10 Are you okay?
11 Are you hungry?
12 It's him. I'm sure.
13 You're right.
14 What's your name?

What's je stažený tvar spojení what is, podobně např. who's je stažený tvar z who is atd. Hovorový obrat What's up? wɒts ʌp lze přeložit jako “Co je?”, “Co se děje?”. Užívá se i při setkání jako: “Jak to jde?” ap. Odpovědět můžete prostě: Not much. nɒt mʌtʃ (Nic moc.) Neužívejte však tento obrat při formálních setkáních!

Spojte otázky a reakce.

 • 1 How is she?
 • 2 Am I right?
 • 3 Who is he?
 • 4 What's your name?
 • 5 Where are you from?
 • 6 Are we ready?
 • 7 Is English hard?
 • 8 Are you hungry?
 • a He's my friend.
 • b My name's John.
 • c She's fine.
 • d I'm from England.
 • e No, you're wrong.
 • f No, I'm thirsty.
 • g Yes, we can start!
 • h No, it's easy!

Doplňte tvary slovesa be v přítomném čase a přeložte.

1 I ready.
2 We happy.
3 Frank sad.
4 Bob and Jim here.
5 I fine.
6 They afraid.
7 You late.
8 It easy.
9 Who you?
10 he sad?
11 How they?
12 Jane here?

Znáte autora výroku: To be, or not to be? (Už byste jej měli dokázat přeložit.)

Odpovězte na otázky kladně celou větou (pomocí osobních zájmen).

1 Is Bob here?
2 Is it new?
3 Am I good?
4 Is English easy?
5 Are we friends?
6 Are the boys happy?
7 Is the girl good?
8 Are you ready?
9 Are the girls here?
10 Are the things new?

Koncovka -s se užívá v angličtině u podstatných jmen v množném čísle: friends - přátelé, boys - kluci, girls - holky, things - věci ap. Více se dozvíte v 2. lekci.

Doplňte do vět podle nápovědy správné tvary anglických zájmen.

1 are busy. oni
2 am here.
3 It's .
4 Is it ? ona
5 I know . ji
6 It's ! on
7 She's with . mnou
8 is true. to
9 It's from . nás
10 She knows . je

Utvořte z uvedených vět otázky.

1 I'm right.
2 We're ready.
3 He's here.
4 She's afraid.
5 You're happy.
6 Jane is happy.
7 They can come.
8 He's right.
9 English is easy.
10 It's hard.

Obrat study hard znamená pilně se učit či pilně studovat.

Doplňte záporné tvary slovesa be v přítomném čase. Použijte stažené tvary.

1 Jane here.
2 They my friends.
3 You right.
4 The girls sad.
5 Jim and Bob here.
6 I hungry.
7 The boys happy.
8 My name Frank.
9 The things new.
10 English hard.

Doplňte překlady vět.

1 Děkuji. Thank .
2 Mám se dobře. I'm .
3 Brzy na shledanou. See you .
4 John se učí anglicky. John is a learner of .
5 Teď tady není. She here now.
6 Máš pravdu. Your are .
7 Není to snadné. It's easy.
8 On o ní ví. He about her.
9 Nebojím se jí. I'm not of .
10 Dovolte mi, abych se představil. Let me myself.

Zvratné zájmeno myself maɪˈsεlf znamená (sám) se(be), ale užije se jen pro 1. osobu jednotného čísla - . Více o zvratných zájmenech se dozvíte v Lekci 11.

Utvořte z vět kladných záporné (pomocí NOT). Kde lze, použijte stažené tvary.

1 It's easy.
2 He's happy.
3 They're here.
4 I'm hungry.
5 She's afraid.
6 It's true.
7 We're ready.
8 English is hard.
9 You're right.
10 You can do it.

You can do it. (doslova “Můžeš to udělat.”) se obvykle přeloží jako: Ty to dokážeš.

Přeložte. Použijte nápovědu.

1 Kde je to?
where
2 Je to tady.
here
3 Jsi připravený?
ready
4 Nejsem připravený.
not, ready
5 Jste přátelé?
friends
6 Je šťastný?
happy
7 Jsou smutní.
sad
8 Je trpělivá.
patient
9 Mám pravdu?
be right
10 Jsme tady.
here
11 Můžeme začít.
start
12 Nemohu přijít.
come

Řekněte anglicky.

1 Angličtina je snadná.
2 On mluví anglicky.
3 Chci se naučit anglicky.
4 Dobrý den.
5 Jak se máte?
6 Mám se dobře.
7 Kdo jste?
8 Jak se jmenuješ?
9 Jmenuji se John.
10 Jsem z...
11 Těší mě.
12 Lituji.; Je mi to líto.
13 Máte pravdu.
14 Ona tě zná.
15 Jsi si jistý?
16 Je to pravda.
17 Mám hlad.
18 Můžete mi pomoct?
19 Děkuji.
20 Na shledanou!

Slovo learner je odvozeno od slovesa learn (učit se) a znamená: ten, kdo se učí. Např.: learners of English - ti, kdo se učí anglicky. Koncovka -er je v angličtině velmi důležitá. Přidá-li se za sloveso, vznikne většinou subjekt, který koná danou činnost. Např. begin bɪˈgɪn (začít) - beginner (začátečník), read riːd (číst) - reader (čtenář), speak spiːk (mluvit) - speaker (mluvčí), teach tiːtʃ (učit) - teacher (učitel).