Vocabulary

 • accommodation əˌkɒməˈdeɪʃənubytování
 • agreed əˈgriːdplatí, domluveno
 • almost ˈɔːlməʊsttéměř, skoro
 • arrange əˈreɪndʒzařídit
 • attraction əˈtrækʃənatrakce turistická
 • book sth bʊk(za)rezervovat co
 • camper ˈkæmpəkaravan, obytný vůz
 • chance tʃɑːnsnáhoda
 • check in tʃεk ɪnpřihlásit se, zapsat se v hotelu
 • check out tʃεk aʊtodhlásit se v hotelu
 • close kləʊszavřít
 • coat kəʊtkabát
 • continue kənˈtɪnjuːpokračovat
 • country ˈkʌntrɪvenkov
 • countryside ˈkʌntrɪˌsaɪdvenkov, krajina
 • crowded ˈkraʊdɪdpřeplněný lidmi
 • definitely ˈdεfɪnɪtlɪrozhodně, určitě
 • different ˈdɪfərəntjiný, odlišný
 • drunk drʌŋkopilý
 • each iːtʃkaždý jeden
 • entire ɪnˈtaɪəcelý
 • even ˈiːv<sup>ə</sup>nještě, dokonce zdůraznění
 • exactly ɪgˈzæktlɪpřesně
 • be familiar with sth biː fəˈmɪlɪədobře znát co
 • fewer ˈfjuːəméně osob ap.
 • focus on sth ˈfəʊkəszaměřit se na co
 • guide gaɪdprůvodce
 • hire ˈhaɪənajmout, vypůjčit si za peníze
 • hitchhike ˈhɪtʃˌhaɪkjet stopem
 • in fact ɪn fæktvlastně
 • kind kaɪndlaskavý, milý
 • knock nɒk(za)klepat
 • land lændpřistát
 • local ˈləʊk<sup>ə</sup>lmístní
 • mention ˈmεnʃənzmínit (se)
 • miss mɪspostrádat, chybět
 • museum mjuːˈzɪəmmuzeum
 • native ˈneɪtɪvrodilý
 • nature ˈneɪtʃəpříroda
 • nearby ˈnɪəˌbaɪpoblíž
 • need niːdpotřeba
 • news njuːzzprávy
 • own əʊnvlastní
 • park pɑːkpark, (za)parkovat
 • petrol ˈpεtrəlbenzin
 • pick sb up pɪk ʌpvyzvednout koho
 • plan plænplán, plánovat
 • plane pleɪnletadlo
 • probably ˈprɒbəblɪpravděpodobně
 • pub pʌbhospoda
 • recommend ˌrεkəˈmεnddoporučit
 • reservation ˌrεzəˈveɪʃənrezervace
 • road trip rəʊd trɪpvýlet autem
 • second ˈsεkəndsekunda
 • sights saɪtspamátky
 • sing sɪŋzpívat
 • solve sɒlvvyřešit
 • state steɪtstát
 • station ˈsteɪʃənstanice
 • totally ˈtəʊtəlɪúplně, naprosto
 • tour tʊəprohlídka památky
 • tourist ˈtʊərɪstturista
 • train treɪnvlak
 • trouble ˈtrʌb<sup>ə</sup>lpotíže, trápit
 • vacancy ˈveɪkənsɪvolné místo
 • visitor ˈvɪzɪtənávštěvník
 • west wεstzápad
 • without wɪˈðaʊtbez