Vocabulary

 • able to do sth ˈeɪb<sup>ə</sup>lschopný udělat co
 • about əˈbaʊtkolem, asi cca
 • afternoon ˌɑːftəˈnuːnodpoledne
 • age eɪdʒvěk
 • all right ɔːl raɪt(tak) dobře
 • a.m. ˌeɪˈεmdopoledne o čase
 • arrive əˈraɪvdorazit, přijet, přijít
 • as əzjak, jako
 • at ætv o čase
 • autumn ˈɔːtəmpodzim
 • back bækzpátky, zpět
 • birthday ˈbɜːθˌdeɪnarozeniny
 • bus bʌsautobus
 • Christmas ˈkrɪsməsVánoce
 • clock klɒkhodiny
 • dad dædtáta
 • early ˈɜːlɪbrzy, časně
 • end εndkonec, skončit
 • evening ˈiːvnɪŋvečer
 • a few ə fjuːpár nemnoho
 • find faɪndnajít
 • free friːvolný čas ap.
 • future ˈfjuːtʃəbudoucí
 • (be) glad (biː) glæd(být) rád
 • great greɪtohromný, skvělý
 • half hɑːfpůl(ka), polovina
 • hear hɪəslyšet
 • homework ˈhəʊmˌwɜːkdomácí úkol(y)
 • hour aʊəhodina 60 minut
 • join sb dʒɔɪnpřidat se ke komu
 • late leɪtpozdní, pozdě
 • later ˈleɪtəpozději
 • laugh at sb/sth lɑːfsmát se komu/čemu
 • let sb know lεt nəʊdát komu vědět
 • long lɒŋdlouho, dlouhý
 • look at sth lʊkpodívat se na co
 • may meɪsmět
 • midday ˈmɪdˈdeɪpoledne
 • midnight ˈmɪdˌnaɪtpůlnoc
 • minute ˈmɪnɪtminuta
 • moment ˈməʊməntchvíle, okamžik
 • month mʌnθměsíc doba
 • morning ˈmɔːnɪŋráno, dopoledne
 • mother ˈmʌðəmatka, maminka
 • mum mʌmmáma
 • next nεkstpříští, další v řadě
 • night naɪtnoc
 • noon nuːnpoledne
 • o'clock əˈklɒkhodin o čase
 • only ˈəʊnlɪjen, pouze
 • open ˈəʊp<sup>ə</sup>notevřít
 • past pɑːstpo dané hodině
 • please pliːzprosím žádost
 • p.m. ˌpiːˈεmodpoledne o čase
 • quarter ˈkwɔːtəčtvrt, čtvrtina
 • school skuːlškola
 • spring sprɪŋjaro
 • send sεndposlat
 • summer ˈsʌməléto
 • take teɪkzabrat čas ap.
 • teacher ˈtiːtʃəučitel(ka)
 • thanks θæŋksdíky
 • then ðεnpotom, pak
 • to do, k směr
 • week wiːktýden
 • weekend ˌwiːkˈεndvíkend
 • will wɪluvozuje bud. čas
 • winter ˈwɪntəzima období
 • work wɜːkpráce
 • year jɪərok