Where did you go on holiday this summer?
wεə dɪd juː gəʊ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ ðɪs ˈsʌmə?
Kde jsi byl letos v létě na dovolené?
We went to the USA.
wiː wεnt tə ðə ˌjuːεsˈeɪ
Byli jsme v USA.
Really? Do you go there often?
ˈrɪəlɪ? dʊ juː gəʊ ðεə ˈɒft<sup>ə</sup>n?
Fakt? Jezdíte tam často?
No, it was our first time.
nəʊ, ɪt wɒz aʊə fɜːst taɪm
Ne, tohle bylo poprvé.
Where exactly did you go?
wεə ɪgˈzæktlɪ dɪd juː gəʊ?
Kde přesně jste byli?
We didn't stay in one place. We visited several states.
wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt steɪ ɪn wʌn pleɪs wiː ˈvɪzɪtɪd ˈsεvrəl steɪts
Nezůstali jsme na jednom místě. Navštívili jsme několik států.
How long did you spend there?
haʊ lɒŋ dɪd juː spεnd ðεə?
Jak dlouho jste tam byli?
We spent almost four weeks travelling the west of the USA.
wiː spεnt ˈɔːlməʊst fɔː wiːks ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ðə wεst əv ðə ˌjuːεsˈeɪ
Skoro čtyři týdny jsme cestovali po západě USA.
Did you travel by car?
dɪd juː ˈtræv<sup>ə</sup>l baɪ kɑː?
Cestovali jste autem?
We flew to California and hired a camper van there.
wiː fluː tə ˌkælɪˈfɔːnɪə ænd ˈhaɪəd ə ˈkæmpə væn ðεə
Letěli jsme do Kalifornie a půjčili si tam karavan.
That sounds interesting! It must be a great way to see the US. I love road trips!
ðæt saʊndz ˈɪntrɪstɪŋ! ɪt mʌst biː ə greɪt weɪ tə siː ðə ˌjuːˈεs aɪ lʌv rəʊd trɪps!
To zní zajímavě. To musí být super způsob, jak vidět USA. Já miluju výlety autem.
Yes. We enjoyed travelling in a camper. There's no need to worry about accommodation.
jεs wiː ɪnˈdʒɔɪd ˈtræv<sup>ə</sup>lɪŋ ɪn ə ˈkæmpə ðεəz nəʊ niːd tə ˈwʌrɪ əˈbaʊt əˌkɒməˈdeɪʃən
Jo. Cestování karavanem se nám líbilo. Není potřeba dělat si starosti s ubytováním.
What cities did you visit?
wɒt ˈsɪtɪz dɪd juː ˈvɪzɪt?
Jaká města jste navštívili?
In fact, we didn't do much city sightseeing.
ɪn fækt, wiː ˈdɪd<sup>ə</sup>nt dʊ mʌtʃ ˈsɪtɪ ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Vlastně jsme moc nechodili po památkách ve městech.
We prefer nature to cities. So we focused on nature parks.
wiː prɪˈfɜː ˈneɪtʃə tə ˈsɪtɪz səʊ wiː ˈfəʊkəst ɒn ˈneɪtʃə pɑːks
Dáváme přednost přírodě před městy. Takže jsme se zaměřili na přírodní parky.
How did you like the nature parks?
haʊ dɪd juː laɪk ðə ˈneɪtʃə pɑːks?
Jak se vám ty parky líbily?
We totally loved them. We liked the entire countryside!
wiː ˈtəʊtəlɪ lʌvd ðəm wiː laɪkt ðə ɪnˈtaɪə ˈkʌntrɪˌsaɪd!
Líbily se nám strašně moc. Líbila se nám celá krajina.
And what places did you like best?
ænd wɒt pleɪsɪz dɪd juː laɪk bεst?
A kde se vám líbilo nejvíc?
It's hard to say. The parks are so different and each is beautiful in its own way.
ɪts hɑːd tə seɪ ðə pɑːks ɑː səʊ ˈdɪfərənt ænd iːtʃ ɪz ˈbjuːtɪfəl ɪn ɪts əʊn weɪ
Těžko říct. Ty parky jsou tak odlišné a každý je svým způsobem krásný.
It looks like you really enjoyed your stay.
ɪt lʊks laɪk juː ˈrɪəlɪ ɪnˈdʒɔɪd jɔː steɪ
Vypadá to, že sis to tam opravdu užil.
I really did!
aɪ ˈrɪəlɪ dɪd!
To teda jo!
Where are you going next year?
wεə ɑː juː ˈgəʊɪŋ nεkst jɪə?
Kam jedete příští rok?
We're planning to go back to America. But the next time we'll probably go there in spring or autumn. The countryside looks different and there are fewer visitors.
wɪə ˈplænɪŋ tə gəʊ bæk tə əˈmεrɪkə bət ðə nεkst taɪm wiːl ˈprɒbəblɪ gəʊ ðεə ɪn sprɪŋ ɔː ˈɔːtəm ðə ˈkʌntrɪˌsaɪd lʊks ˈdɪfərənt ænd ðεə ɑː ˈfjuːə ˈvɪzɪtəz
Plánujeme jet zpátky do Ameriky. Příště tam pravděpodobně pojedeme na jaře nebo na podzim. Příroda vypadá jinak a je tam míň návštěvníků.
Well, I guess I should go and see the US too.
wεl, aɪ gεs aɪ ʃʊd gəʊ ænd siː ðə ˌjuːˈεs tuː
No, asi bych se měl taky do USA podívat.
You definitely should! Perhaps you could come with us.
juː ˈdεfɪnɪtlɪ ʃʊd! pəˈhæps juː kʊd kʌm wɪθ əs
To bys rozhodně měl! Možná bys mohl jet s námi.
I'll be glad to join you if you don't mind!
aɪl biː glæd tə dʒɔɪn juː ɪf juː dəʊnt maɪnd!
Rád se k vám připojím, jestli vám to nebude vadit.

Holiday je v britské angličtině dovolená a holidays jsou spíše prázdniny. V americké angličtině je ale dovolená i prázdniny vacation vəˈkeɪʃən! V britské i americké angličtině se holiday užívá ve významu svátek. Mezi britskou (BrE) a americkou (AmE) angličtinou existuje hodně rozdílů ve slovní zásobě (i u zcela běžných slov). Např.: podzim je autumn ˈɔːtəm, ale v AmE je to fall fɔːl, benzín v BrE je petrol ˈpεtrəl a v AmE je to gas gæs, karavan v BrE je camper (van), ale v AmE užívají spíše recreational vehicle (zkráceně RV), půjčit si auto v BrE je hire a car, ale v AmE je rent a car atd. Více viz britská vs. americká angličtina v Lekci 19.

Pozor! Sloveso fly (letět) je nepravidelné. Má tvary (PT) flew fluː a (PP) flown fləʊn. Všimněte si, že sloveso must se (podobně jako v češtině) užívá jako muset i ve významu, kdy vyjadřujeme jistotu, že něco nějak určitě je (musí být). Např. It must be very interesting. - To musí být velice zajímavé.

A Sightseeing Tour

George and Frank are two foreigners who are visiting London.
dʒɔːdʒ ænd fræŋk ɑː tuː ˈfɒrɪnəz huː ɑː ˈvɪzɪtɪŋ ˈlʌndən
George a Frank jsou dva cizinci na návštěvě Londýna.
They are Americans and it's their first time in Britain.
ðeɪ ɑː əˈmεrɪkənz ænd ɪts ðεə fɜːst taɪm ɪn ˈbrɪt<sup>ə</sup>n
Jsou to Američané a jsou v Británii poprvé.
They want to see some of London's tourist attractions.
ðeɪ wɒnt tə siː sʌm əv ˈlʌndənz ˈtʊərɪst əˈtrækʃənz
Chtějí vidět některé z turistických atrakcí Londýna.
They are going to stay in London for three days and they are looking for a guide to show them around the city.
ðeɪ ɑː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ɪn ˈlʌndən fə θriː deɪz ænd ðeɪ ɑː lʊkɪŋ fə ə gaɪd tə ʃəʊ ðəm əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ
Zdrží se v Londýně tři dny a hledají někoho, kdo by je provedl po městě.
They are meeting a nice local man at the station.
ðeɪ ɑː ˈmiːtɪŋ ə naɪs ˈləʊk<sup>ə</sup>l mæn æt ðə ˈsteɪʃən
Na zastávce potkají milého místního muže.

George:
Excuse me? Are you local?
ɪkˈskjuːz miː? ɑː juː ˈləʊkəl?
Promiňte. Jste místní?
Man:
Of course! I'm a native Londoner. And you must be American. Am I right? How can I help you?
əv kɔːs! aɪm ə ˈneɪtɪv ˈlʌndənə ænd juː mʌst biː əˈmεrɪkən əm aɪ raɪt? haʊ kən aɪ hεlp juː?
Samozřejmě! Jsem rodilý Londýňan. A vy musíte být Američan, že? Co pro vás můžu udělat?
George:
I'm sure you're familiar with the city. This is our first time here. Can you recommend some places to visit?
aɪm ʃʊə jʊə fəˈmɪlɪə wɪθ ðə ˈsɪtɪ ðɪs ɪz aʊə fɜːst taɪm hɪə kən juː ˌrεkəˈmεnd sʌm pleɪsɪz tə ˈvɪzɪt?
Vy se tady ve městě určitě vyznáte. Jsme tady poprvé. Můžete nám doporučit, co navštívit?
Man:
There are lots of tourist sights here. What are you interested in?
ðεə ɑː lɒts əv ˈtʊərɪst saɪts hɪə wɒt ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn?
Je tady spousta turistických zajímavostí. O co se zajímáte?
George:
Well, we prefer less crowded places with fewer tourists. We want to see some museums. What time do the museums close?
wεl, wiː prɪˈfɜː lεs ˈkraʊdɪd pleɪsɪz wɪθ ˈfjuːə ˈtʊərɪsts wiː wɒnt tə siː sʌm mjuːˈzɪəmz wɒt taɪm dʊ ðə mjuːˈzɪəmz kləʊs?
No, my máme raději méně přeplněná místa. Chceme vidět nějaká muzea. V kolik zavírají muzea?
Man:
Museums close at about 6 p.m. It's a bit too late. You won't make it today.
mjuːˈzɪəmz kləʊs æt əˈbaʊt sɪks ˌpiːˈεm ɪts ə bɪt tuː leɪt juː wəʊnt meɪk ɪt təˈdeɪ
Muzea zavírají kolem 6. hodiny. Je trošku pozdě. To už dneska nestihnete.
George:
So where could we go today? What else should we definitely see?
səʊ wεə kʊd wiː gəʊ təˈdeɪ? wɒt εls ʃʊd wiː ˈdεfɪnɪtlɪ siː?
Tak kam bychom mohli jít dneska? Co jiného bychom měli určitě vidět?
Man:
You know what? I can show you around if you want.
juː nəʊ wɒt? aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ɪf juː wɒnt
Víte co? Můžu vás provést já, jestli chcete.
George:
That's very kind of you! Thank you very much.
ðæts ˈvεrɪ kaɪnd əv juː! θæŋk juː ˈvεrɪ mʌtʃ
To je od vás moc milé! Díky moc.
Man:
I think we should start by visiting a good pub! How about that?
aɪ θɪŋk wiː ʃʊd stɑːt baɪ ˈvɪzɪtɪŋ ə gʊd pʌb! haʊ əˈbaʊt ðæt?
Myslím, že bychom měli začít návštěvou nějaké dobré hospody! Co vy na to?
George:
That sounds like a great idea! But we have to check in at the hotel first.
ðæt saʊndz laɪk ə greɪt aɪˈdɪə! bət wiː hæv tə tʃεk ɪn æt ðə həʊˈtεl fɜːst
To zní jako skvělý nápad! Musíme se ale prvně přihlásit v hotelu.
Man:
Never mind! Where are you staying?
ˈnεvə maɪnd! wεə ɑː juː steɪɪŋ?
To nevadí. Kde jste ubytovaní?
George:
We are staying at the Hoxton.
wiː ɑː steɪɪŋ æt ðə hɒkstən
Bydlíme v hotelu Hoxton.
Man:
All right! I will meet you outside your hotel in 2 hours if you agree.
ɔːl raɪt! aɪ wɪl miːt juː ˌaʊtˈsaɪd jɔː həʊˈtεl ɪn tuː aʊəz ɪf juː əˈgriː
Tak dobře. Sejdeme se za dvě hodiny před vaším hotelem, pokud souhlasíte.
George:
Agreed! See you then.
əˈgriːd! siː juː ðεn
Tak platí! Tak zatím.

Pozor na slovíčko méně! Podobně jako u málo - little vs. few nebo hodně - much vs. many, je třeba odlišovat, zda jde o počitatelné či nepočitatelné podstatné jméno. O nepočitatelných užijeme termín less ale o počitatelných je třeba užít fewer. Např.: less time, less money, less water, ALE fewer people, fewer cars ap.

Všimněte si užití předložky about v obratu: How about that? - Co ty na to? (na návrh ap.) Obdobně ji lze užít např. ve větě: What about you? - (A) co ty?