Mary:
Hi Frank! Am I disturbing you?
haɪ fræŋk! əm aɪ dɪˈstɜːbɪŋ juː?
Ahoj Franku. Neruším tě?
Frank:
No, come in!
nəʊ, kʌm ɪn!
Ne, pojď dál.
Mary:
What are you doing?
wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ?
Co děláš?
Frank:
I'm sitting and waiting for Jane.
aɪm ˈsɪtɪŋ ænd weɪtɪŋ fə dʒeɪn
Sedím a čekám na Jane.
Mary:
And what's she doing?
ænd wɒts ʃɪ ˈduːɪŋ?
A co dělá?
Frank:
She's getting dressed.
ʃiːz gεtɪŋ drεst
Obléká se.
Mary:
Are you going out tonight?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ aʊt təˈnaɪt?
Jdete večer někam ven?
Frank:
Yes, we're going dancing.
jεs, wɪə ˈgəʊɪŋ ˈdɑːnsɪŋ
Ano, jdeme tancovat.
Mary:
But it's raining.
bət ɪts reɪnɪŋ
Ale prší tam.
Frank:
I know, but we're taking a taxi.
aɪ nəʊ, bət wɪə ˈteɪkɪŋ ə ˈtæksɪ
Já vím, ale vezmeme si taxíka.
Mary:
And what are the girls doing?
ænd wɒt ɑː ðə gɜːlz ˈduːɪŋ?
A co dělají holky?
Frank:
They're playing some games having a good time.
ðεə pleɪŋ sʌm geɪmz hævɪŋ ə gʊd taɪm
Hrají nějaké hry. Užívají si to.
Frank:
Are you looking for somebody?
ɑː juː lʊkɪŋ fə ˈsʌmbədɪ?
Hledáš někoho?
Mary:
I'm looking for Paul. I need to speak to him.
aɪm lʊkɪŋ fə pɔːl aɪ niːd tə spiːk tə hɪm
Hledám Paula. Potřebuji s ním mluvit.
Mary:
What's he doing? Is he watching TV again?
wɒts hɪ ˈduːɪŋ? ɪz hɪ wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː əˈgεn?
Co dělá? Nedívá se zase na televizi?
Frank:
No, he isn't. I think he's sleeping. He's very tired.
nəʊ, hɪ ˈɪz<sup>ə</sup>nt aɪ θɪŋk hiːz sliːpɪŋ hiːz ˈvεrɪ ˈtaɪəd
Ne, nedívá. Myslím, že spí. Je moc unavený.
Mary:
It can wait. And what are you doing tomorrow?
ɪt kən weɪt ænd wɒt ɑː juː ˈduːɪŋ təˈmɒrəʊ?
To může počkat. A co děláte zítra?
Frank:
Why are you asking so many questions? Stop being so curious!
waɪ ɑː juː ɑːskɪŋ səʊ ˈmεnɪ ˈkwεstʃənz? stɒp ˈbiːɪŋ səʊ ˈkjʊərɪəs!
Proč se tak vyptáváš? Přestaň být zvědavá!
Mary:
What's wrong? Am I bothering you?
wɒts rɒŋ? əm aɪ ˈbɒðərɪŋ juː?
Co je? Obtěžuji tě?
Frank:
Yes, your questions are getting on my nerves.
jεs, jɔː ˈkwεstʃənz ɑː gεtɪŋ ɒn maɪ nɜːvz
Jo, tvoje otázky mi lezou na nervy.
Mary:
Are you serious? I'm just asking.
ɑː juː ˈsɪərɪəs? aɪm dʒʌst ɑːskɪŋ
To myslíš vážně? Jen se ptám.
Frank:
No, I'm just kidding.
nəʊ, aɪm dʒʌst kɪdɪŋ
Ne, dělám si jen legraci.
Mary:
Okay, I'm leaving!
ˌəʊˈkeɪ, aɪm liːvɪŋ!
Dobře, já odcházím!

Označte v článku všechna slovesa v průběhovém tvaru. Všimněte si jejich postavení vůči slovesu be.

Najděte v článku stažené tvary.

What's wrong? lze přeložit jako: Co je?, Děje se něco? (Není něco v pořádku? ap.) Are you serious? znamená Myslíš to vážně?, I'm serious! - Myslím to vážně!

Obrat: Stop being so ... znamená Přestaň být tak... nebo Nebuď tak...