Jane:
Good morning, dad! I need some help. I can't find my textbook.
gʊd ˈmɔːnɪŋ, dæd! aɪ niːd sʌm hεlp aɪ kɑːnt faɪnd maɪ ˈtεkstˌbʊk
Dobré ráno tati! Potřebuji pomoc. Nemůžu najít učebnici.
Dad:
Why are you looking for it just now?
waɪ ɑː juː lʊkɪŋ fə ɪt dʒʌst naʊ?
Proč ji hledáš právě teď?
Jane:
I need it for my homework. Will you help me find it?
aɪ niːd ɪt fə maɪ ˈhəʊmˌwɜːk wɪl juː hεlp miː faɪnd ɪt?
Potřebuji ji na domácí úkol. Pomůžeš mi ji najít?
Dad:
Sorry, I have no time now. I have to go to work. I must hurry.
ˈsɒrɪ, aɪ hæv nəʊ taɪm naʊ aɪ hæv tə gəʊ tə wɜːk aɪ mʌst ˈhʌrɪ
Promiň. Teď nemám čas. Musím jít do práce. Musím spěchat.
Jane:
Please, dad! I need the homework for tomorrow.
pliːz, dæd! aɪ niːd ðə ˈhəʊmˌwɜːk fə təˈmɒrəʊ
Tati prosím. Potřebuji ten úkol na zítřek.
Dad:
Your brother will help you. Will you, Paul?
jɔː ˈbrʌðə wɪl hεlp juː wɪl juː, pɔːl?
Tvůj bratr ti pomůže. Pomůžeš, Paule?
Paul:
No, I won't, dad.
nəʊ, aɪ wəʊnt, dæd
Nepomůžu tati.
Dad:
Why won't you help her?
waɪ wəʊnt juː hεlp hə?
Proč jí nepomůžeš?
Paul:
I'm leaving too. I'll be late for school again.
aɪm liːvɪŋ tuː aɪl biː leɪt fə skuːl əˈgεn
Já taky odcházím. Zase přijdu pozdě do školy.
Jane:
But I need your help with the homework. Please, it won't take long.
bət aɪ niːd jɔː hεlp wɪθ ðə ˈhəʊmˌwɜːk pliːz, ɪt wəʊnt teɪk lɒŋ
Ale já potřebuji, abys mi pomohl s tím úkolem. Prosím, dlouho to nezabere.
Dad:
All right, I'll help you in the evening.
ɔːl raɪt, aɪl hεlp juː ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Tak dobře, pomůžu ti večer.
Dad:
I'll do my best to be back soon.
aɪl dʊ maɪ bεst tə biː bæk suːn
Budu se snažit vrátit brzy.
Jane:
And when will you be back?
ænd wεn wɪl juː biː bæk?
A kdy se vrátíš?
Dad:
At about five, I hope.
æt əˈbaʊt faɪv, aɪ həʊp
Kolem páté. Doufám.
Jane:
Great! We can look at it then.
greɪt! wiː kən lʊk æt ɪt ðεn
Super! Potom se na to můžeme podívat.
Dad:
Will you wait for me?
wɪl juː weɪt fə miː?
Počkáš na mě?
Jane:
I will! Thanks a lot, dad.
aɪ wɪl! θæŋks ə lɒt, dæd
Počkám! Díky moc tati.
Dad:
Okay. Now go and find that textbook.
ˌəʊˈkeɪ naʊ gəʊ ænd faɪnd ðæt ˈtεkstˌbʊk
Dobře. A teď jdi najít tu učebnici.
Jane:
See you in the evening.
siː juː ɪn ðə ˈiːvnɪŋ
Uvidíme se večer.
Dad:
Bye-bye!
baɪbaɪ!
Ahoj!

Označte v článku tvary vyjadřující budoucí čas. Všimněte si jejich pozice.

Najděte v článku všechny zápory.

Pozor! Sloveso help je jedno z mála v angličtině, za které se může vázat jiné sloveso v infinitivu bez použití částice to (tzv. bare infinitive). Např.: Help me do it., I'll help you find it. ap. Podobně se chová i sloveso let.

Prosím je anglicky please, jen pokud žádáme! Pokud něco dáváme, řekneme: Here you are. Pokud nabízíte jídlo, pití ap., řeknete: Help yourself. (jɔːˈsεlf) Pokud dáváte svolení (jen do toho), užijte: Go ahead. (əˈhεd) Dotaz Prosím? (nerozumím) je: Pardon? (ˈpɑːdən) (či v americké angličtině Pardon me?)