Hi! Can I come in?
haɪ! kən aɪ kʌm ɪn?
Ahoj, můžu dál?
Of course. Be my guest!
əv kɔːs biː maɪ gεst!
Samozřejmě. Prosím!
I hope I'm not disturbing you.
aɪ həʊp aɪm nɒt dɪˈstɜːbɪŋ juː
Doufám, že tě neruším.
No, you're not. I'm just packing.
nəʊ, jʊə nɒt aɪm dʒʌst ˈpækɪŋ
Ne, nerušíš. Právě balím.
Are you going somewhere abroad?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ ˈsʌmˌwεə əˈbrɔːd?
Jedeš někam do zahraničí?
Yes, I'm going to London.
jεs, aɪm ˈgəʊɪŋ tə ˈlʌndən
Ano, jedu do Londýna.
Good for you! What will you do there?
gʊd fə juː! wɒt wɪl juː dʊ ðεə?
To se máš! Co tam budeš dělat?
I want to visit my friends and do some sightseeing.
aɪ wɒnt tə ˈvɪzɪt maɪ frεndz ænd dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Chci navštívit známé a podívat se na památky.
Will you stay at their place?
wɪl juː steɪ æt ðεə pleɪs?
Budeš bydlet u nich?
No, I'll stay in a hotel.
nəʊ, aɪl steɪ ɪn ə həʊˈtεl
Ne, budu bydlet v hotelu.
When are you leaving?
wεn ɑː juː liːvɪŋ?
Kdy odjíždíš?
I'm leaving tomorrow afternoon.
aɪm liːvɪŋ təˈmɒrəʊ ˌɑːftəˈnuːn
Odjíždím zítra odpoledne.
Shall I take you to the airport?
ʃæl aɪ teɪk juː tə ðə ˈεəˌpɔːt?
Mám tě odvézt na letiště?
No thanks, my wife will take me there.
nəʊ θæŋks, maɪ waɪf wɪl teɪk miː ðεə
Ne, díky, manželka mě tam zaveze.
And where is she? Isn't she helping you pack?
ænd wεə ɪz ʃɪ? ˈɪz<sup>ə</sup>nt ʃɪ ˈhεlpɪŋ juː pæk?
A kde je? Nepomáhá ti balit?
She's visiting her friend. She'll be here soon.
ʃiːz ˈvɪzɪtɪŋ hə frεnd ʃiːl biː hɪə suːn
Je na návštěvě u kamarádky. Brzy bude tady.
Is it your first trip to London?
ɪz ɪt jɔː fɜːst trɪp tə ˈlʌndən?
Jedeš do Londýna poprvé?
Yes, it'll be my first time there.
jεs, ˈɪt<sup>ə</sup>l biː maɪ fɜːst taɪm ðεə
Ano, jedu tam poprvé.
How long will you stay there?
haʊ lɒŋ wɪl juː steɪ ðεə?
Jak dlouho tam budeš?
I'll be back in three days. I'll let you know then.
aɪl biː bæk ɪn θriː deɪz aɪl lεt juː nəʊ ðεn
Vrátím se za tři dny. Dám ti potom vědět.
I hope you'll like it. You'll have to tell me about your trip then.
aɪ həʊp juːl laɪk ɪt juːl hæv tə tεl miː əˈbaʊt jɔː trɪp ðεn
Doufám, že se ti tam bude líbit. Musíš mi potom o tom výletě vyprávět.
I will, I promise. And I'll show you some photos. I'm taking my camera with me.
aɪ wɪl, aɪ ˈprɒmɪs ænd aɪl ʃəʊ juː sʌm ˈfəʊtəʊz aɪm ˈteɪkɪŋ maɪ ˈkæmrə wɪθ miː
Budu, slibuji. A ukážu ti nějaké fotky. Beru si s sebou foťák.
So enjoy your stay! Have a safe journey!
səʊ ɪnˈdʒɔɪ jɔː steɪ! hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ!
Tak si to tam užij! Šťastnou cestu!

Označte v článku stažené tvary a rozepište je na jejich plnou formu.

Be my guest. biː maɪ ˈgεst je doslova “Buď mým hostem.”, ale užívá se jako svolení: klidně, prosím, jen do toho, tedy podobně jako obrat: Go ahead. gəʊ əˈhεd

Meeting a Foreigner

Martin:
Excuse me. Let me introduce myself. My name is Martin.
ɪkˈskjuːz miː lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪˈsεlf maɪ neɪm ɪz ˈmɑːtɪn
Promiňte. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Martin.
George:
Hello Martin! How are you? My name is George.
hεˈləʊ ˈmɑːtɪn! haʊ ɑː juː? maɪ neɪm ɪz dʒɔːdʒ
Dobrý den, Martine. Jak se máte? Jmenuji se George.
Martin:
Nice to meet you George. And who's this little lady?
naɪs tə miːt juː dʒɔːdʒ ænd huːz ðɪs ˈlɪtəl ˈleɪdɪ?
Těší mě, Georgi. A kdo je tahle malá dáma?
George:
That's my daughter Kate.
ðæts maɪ ˈdɔːtə keɪt
To je moje dcera Kate.
Martin:
Where are you from?
wεə ɑː juː frɒm?
Odkud jste?
George:
We're from England. My wife is American but I'm English.
wɪə frɒm ˈɪŋglənd maɪ waɪf ɪz əˈmεrɪkən bət aɪm ˈɪŋglɪʃ
Jsme z Anglie. Manželka je Američanka, ale já jsem Angličan.
Martin:
Welcome to our country. Is this your first time here?
ˈwεlkəm tə aʊə ˈkʌntrɪ ɪz ðɪs jɔː fɜːst taɪm hɪə?
Vítejte u nás. Jste tady poprvé?
George:
Yes, we're visiting my wife's friends here.
jεs, wɪə ˈvɪzɪtɪŋ maɪ waɪvz frεndz hɪə
Ano, jsme na návštěvě u přátel manželky.
Martin:
I'm sure you'll like it here. Is your wife here too?
aɪm ʃʊə juːl laɪk ɪt hɪə ɪz jɔː waɪf hɪə tuː?
Určitě se vám tady bude líbit. Je tady i vaše žena?
George:
No, she'll join us later.
nəʊ, ʃiːl dʒɔɪn əs ˈleɪtə
Ne, připojí se k nám později.
Martin:
Are you waiting for someone?
ɑː juː weɪtɪŋ fə ˈsʌmˌwʌn?
Čekáte na někoho?
George:
No, we're just about to do some sightseeing.
nəʊ, wɪə dʒʌst əˈbaʊt tə dʊ sʌm ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Právě se chystáme prohlédnout nějaké památky.
Martin:
I can show you around the city if you want.
aɪ kən ʃəʊ juː əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ ɪf juː wɒnt
Můžu vás provést po městě, jestli chcete.
George:
Thank you! That'll be great.
θæŋk juː! ˈðætəl biː greɪt
Díky! To bude skvělé.
Martin:
So where shall we start? There's a lot to see here.
səʊ wεə ʃæl wiː stɑːt? ðεəz ə lɒt tə siː hɪə
Tak kde začneme? Je toho tady k vidění spousta.
George:
I'll leave that to you.
aɪl liːv ðæt tə juː
Nechám to na vás.
Martin:
Okay. Shall we walk or take a taxi?
ˌəʊˈkeɪ ʃæl wiː wɔːk ɔː teɪk ə ˈtæksɪ?
Tak dobře. Půjdeme pěšky, nebo si vezmeme taxi?
George:
We can walk.
wiː kən wɔːk
Můžeme jít pěšky.
Martin:
Let's go then! This way.
lεts gəʊ ðεn! ðɪs weɪ
Tak pojďme. Tudy.

Najděte v článku přivlastňovací zájmena a tvary.

Průběhový tvar be visiting ... znamená být na návštěvě (u).... Např.: He's visiting his friend. - Je na návštěvě u kamaráda. Užití času přítomného prostého zde mění význam věty: He visits his friend ... - Navštěvuje kamaráda... (často ap.).