Vocabulary

 • abroad əˈbrɔːdv/do zahraničí
 • airport ˈεəˌpɔːtletiště
 • America əˈmεrɪkəAmerika
 • American əˈmεrɪkənamerický, Američan
 • around əˈraʊndkolem, po místě
 • Britain ˈbrɪt<sup>ə</sup>nBritánie
 • British ˈbrɪtɪʃbritský
 • by sth baɪčím o prostředku
 • camera ˈkæmrəfotoaparát, foťák
 • chocolate ˈtʃɒklɪtčokoláda
 • communication kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənkomunikace
 • country ˈkʌntrɪzemě stát ap.
 • cross sth krɒspřejít přes co
 • China ˈtʃaɪnəČína
 • Chinese tʃaɪˈniːzčínský, Číňan
 • city ˈsɪtɪměsto
 • daughter ˈdɔːtədcera
 • dinner ˈdɪnəvečeře hlavní jídlo
 • down daʊndolů, po čem
 • Englishman ˈɪŋglɪʃmənAngličan
 • enjoy sth ɪnˈdʒɔɪužít si co
 • excuse sb ɪkˈskjuːzprominout komu
 • far fɑːdaleko, daleký
 • fly flaɪletět, létat
 • food fuːdjídlo, potrava
 • foreign ˈfɒrɪncizí, zahraniční
 • foreigner ˈfɒrɪnəcizinec
 • France frɑːnsFrancie
 • French frεntʃfrancouzský
 • Frenchman ˈfrεntʃmənFrancouz
 • German ˈdʒɜːmənněmecký, Němec
 • Germany ˈdʒɜːmənɪNěmecko
 • guest gεsthost
 • holiday ˈhɒlɪˌdeɪdovolená
 • hotel həʊˈtεlhotel
 • if ɪfjestli
 • Irish ˈaɪrɪʃirský
 • Irishman ˈaɪrɪʃmənIr
 • Ireland ˈaɪələndIrsko
 • Italian ɪˈtæljənitalský, Ital
 • Italy ˈɪtəlɪItálie
 • Japan dʒəˈpænJaponsko
 • Japanese ˌdʒæpəˈniːzjaponský, Japonec
 • journey ˈdʒɜːnɪcesta podniknutá
 • lady ˈleɪdɪpaní, dáma
 • leave liːv(za)nechat
 • left lεftlevý, vlevo
 • London ˈlʌndənLondýn
 • may meɪmožná, asi
 • mountains ˈmaʊntɪnzhory
 • of course əv kɔːssamozřejmě
 • orange ˈɒrɪndʒpomeranč
 • pack pæk(s)balit, zabalit
 • phone fəʊntelefon
 • promise ˈprɒmɪsslíbit, slib
 • road rəʊdsilnice, cesta
 • Russia ˈrʌʃəRusko
 • Russian ˈrʌʃənruský, Rus
 • river ˈrɪvəřeka
 • safe seɪfbezpečný
 • sea siːmoře
 • seaside ˈsiːˌsaɪdpobřeží moře
 • shop ʃɒpnakupovat
 • show sb sth ʃəʊukázat co komu
 • show sb around sth ʃəʊ əˈraʊndprovést koho kde po městě ap.
 • sightseeing ˈsaɪtˌsiːɪŋprohlížení památek
 • sky skaɪobloha
 • someone ˈsʌmˌwʌnněkdo
 • something ˈsʌmθɪŋněco
 • somewhere ˈsʌmˌwεəněkde, někam
 • Spain speɪnŠpanělsko
 • Spanish ˈspænɪʃšpanělský
 • spend spεndstrávit čas
 • stop stɒpzastávka
 • stay steɪ1 bydlet v hotelu ap., 2 pobyt
 • straight streɪtrovný, rovně
 • street striːtulice
 • take sb swh teɪkvzít, zavézt koho kam
 • taxi ˈtæksɪtaxi, taxík
 • tomato təˈmɑːtəʊrajče
 • travel ˈtræv<sup>ə</sup>lcestovat, cestování
 • trip trɪpvýlet, cesta akce
 • tube tjuːbmetro londýnské
 • underground ˈʌndəˌgraʊndmetro
 • use juːz(po)užít
 • visit ˈvɪzɪtnavštívit, návštěva
 • walk wɔːkjít, chodit pěšky
 • welcome ˈwεlkəmvítej(te)
 • young jʌŋmladý
 • way weɪzpůsob, cesta
 • which wɪtʃkterý

Way sice znamená mimo jiné i cesta, ale myslí se hlavně směr pohybu či způsob, jak se někam dostat či něco udělat. Např.: this way - tudy, takto, that way - tamtudy, tak, the way to success - cesta k úspěchu, on the way home - po cestě domů, I'm on my way. - Jsem na cestě. (Už jedu.) ap. Cesta po níž se jezdí je většinou road rəʊd. Mluvíme-li o podniknuté cestě (tedy o cestování k cíli), užije se spíše journey ˈdʒɜːnɪ nebo trip trɪp (hl. o cestě tam i zpět). Např. a journey to America - cesta do Ameriky, on a business trip - na služební cestě ap. Slovo way se vyskytuje v mnoha užitečných ustálených obratech. Např.: By the way ... - Mimochodem... (často se zkracuje v psaném textu na BTW), No way! - V žádném případě!, Make way! - Uhněte!, Z cesty!, I'll do it my way. - Udělám to po svém.

Předložka around znamená mimo jiné i po (o pohybu v jistém místě ap.). Např.: walk around the city - chodit po městě ap. Obrat: know one's way around znamená vyznat se (někde). Např.: I know my way around this city. - V tomhle městě se vyznám. Down znamená dolů, ale o pohybu se užívá též ve významu po (určité cestě ap.). Např.: Go down this road ... - Jeďte po této cestě... ap.

V dotazech na možnosti, volby ap. se často užívají slova: which (který) a what (jaký). Hovoříme-li o omezeném (konkrétním) výběru, užije se which, při obecné preferenci se užije spíše what. Např.: Which colour do you like best? - Která barva se ti líbí nejvíc?, ale What's your favourite colour? - Jaká je tvoje oblíbená barva?