Useful phrases

Telefonování a esemeskování

mobile phone
[ˈməʊbaɪl fəʊn]
mobilní telefon
phone number
[fəʊn ˈnʌmbə]
telefonní číslo
pick up the phone
[pɪk ʌp ðə fəʊn]
zvednout telefon
dial a number
[ˈdaɪəl ə ˈnʌmbə]
vytočit číslo
answer the call
[ˈɑːnsə ðə kɔːl]
přijmout hovor
speak on the phone
[spiːk ɒn ðə fəʊn]
telefonovat, mluvit po telefonu
hang up
[hæŋ ʌp]
zavěsit
send a message
[sεnd ə ˈmεsɪdʒ]
odeslat zprávu
Call me!, Give me a call!
[]
Zavolej mi!
I'll call you.
[]
Zavolám ti.
I need to make a phone call.
[]
Potřebuji si zatelefonovat.
Can I use your phone?
[]
Mohu si od vás zavolat?
Your phone is ringing.
[]
Zvoní ti telefon.
I'll get that!
[]
Já to vezmu!
Who's this?, Who's speaking?
[]
Kdo je to?, S kým mluvím? do telefonu
Hello, this is ... speaking.
[]
Haló, tady je...
Is this Mr ... ?
[]
Mluvím s panem...?
Speaking!
[]
U telefonu!
Could I speak to ...?
[]
Mohl bych mluvit s...?
Hold on a second.
[]
Vydržte chviličku.
I'll put him on.
[]
Předám (vám) ho.
I'm calling about ...
[]
Volám ohledně...
Sorry, I can't hear you well.
[]
Promiňte, špatně vás slyším.
Can you speak up please?
[]
Můžete mluvit víc nahlas?
Can you repeat it?
[]
Můžete to zopakovat?
I didn't understand.
[]
Nerozuměl jsem.
Can you spell it for me?
[]
Můžete mi to hláskovat?
The connection is bad.
[]
Máme špatné spojení.
Sorry, I can't speak now.
[]
Promiň, teď nemůžu mluvit.
I've got to go.
[]
Musím končit.
I'll call you later.
[]
Zavolám ti později.
Can you call me back?
[]
Můžete mi zavolat zpátky?
Can I take a message?
[]
Chcete nechat vzkaz?
Thanks for your call.
[]
Díky za zavolání.
He isn't answering the phone.
[]
Nezvedá telefon.
The line is busy.
[]
Je obsazeno.
Text me!
[]
Napiš mi esemesku!
Did you get my message?
[]
Dostal jsi moji zprávu?
My battery is low.
[]
Mám slabou baterii.

Američané nazývají mobil cellular phone (ˈsεljʊlə fəʊn) nebo cellphone (ˈsεlˌfəʊn).

Užitečné obraty se slovesem make

make a deal
[]
uzavřít dohodu, uzavřít obchod
make a living out of sth
[]
živit se, vydělávat si na živobytí čím
make a phone call
[]
zavolat si, zatelefonovat si
make a promise to sb
[]
dát slib, něco slíbit komu
make believe
[]
předstírat, hrát dělat jako
make do with sth
[]
vystačit (si) s čím
make excuses
[]
vymlouvat se
make friends with sb
[]
spřátelit se, skamarádit se s kým
make fun of sb/sth
[]
dělat si legraci z koho/čeho
make it
[]
zvládnout to včas ap.
make love
[]
milovat se mít sex
make money
[]
vydělat peníze
make sense
[]
dávat smysl
make sure (that)
[]
ujistit se(, že), zajistit(, aby)
make the bed
[]
ustlat
make time for sb
[]
udělat si čas na koho
make up one's mind
[]
rozhodnout se vybrat si ap.
You made my day!
[]
To jsi mi udělal ohromnou radost!