Exercises

Přeložte. Všímejte si užití slov could, should a ought to.

1 Could you wait a minute?
2 How could he know that?
3 He should look after her.
4 You shouldn't eat so much.
5 How should I know?
6 Why should he help us?
7 Who should I turn to?
8 Don't tell him! - Why shouldn't I?
9 They ought to be careful.
10 We ought not to forget that.
11 It shouldn't take long.
12 Why couldn't they do it?
13 What else should we bring?
14 Who else could do it?
15 Could I have another beer?
16 Shouldn't he get another chance?

Pozor na slova other ˈʌðə a another əˈnʌðə! Obě znamenají česky další či jiný. Another se ale váže jen k jednotnému číslu počitatelných podstatných jmen a vyjadřuje dodatečnost či odlišnost. Např.: another beer, another week, another time (někdy jindy) ap. Other se pojí s množným číslem a nepočitatelnými podstatnými jmény a znamená ostatní (zbývající). Např.: other people, other things, other information ap. Another netvoří zápor s no ani otázku s any a je pak třeba místo něj užít slovo other. Např.: There's no other way., Is there any other way? ap. Zájmeno (the) others ˈʌðəz znamená (ti) ostatní, druzí (v dané skupině ap.).

Odpovězte na otázky podle obrázku.

Exercise 2
1 How many people in the picture have dark hair?
2 Is the tall man young or old?
3 What colour is the cap of the blonde woman?
4 Does the man in black jacket have a beard?
5 Is the man wearing a watch tall or short?
6 Who's wearing glasses?
7 Is the woman on the left wearing high heels?
8 What colour is the short dress of woman no. 4?
9 Who's the shortest in the picture?
10 Who's wearing a long white sweater?
11 Are the trousers of the woman in the middle blue?
12 Which woman is wearing a shirt?
13 How many people are wearing something around their neck?

Termín trousers (kalhoty) je britský. V americké angličtině jsou kalhoty pants pænts. Pozor! V britské angličtině jsou ale pants (pánské) spodky.

Přeložte pomocí should. Využijte nápovědu.

1 Neměl bys mu věřit.
believe
2 Mám to otevřít?
open
3 Proč bych měl zůstávat doma?
stay at home
4 To by neměl být problém.
(no) problem
5 Měl by být zpátky za deset minut.
be back
6 Měli bychom si pospíšit.
hurry
7 Neměl by jí to dávat.
give, to her
8 Mělo by to být mnohem levnější.
much cheaper

Řekněte pomocí should, co by měl či neměl někdo v dané situaci dělat.

1 John gets up at 7 and is usually late for school. get up, early
2 Bob and Jane are late. hurry up
3 Frank drinks too much alcohol. not, drink so much
4 He doesn't help his mum very much. help, more
5 His parents don't have enough money. work, harder
6 Jane wants to go there alone. not, alone
7 Bob often forgets to wash his hands. not forget
8 Eve is still sleeping. somebody, wake up
9 Jack mustn't know about that! nobody, tell
10 The TV is broken. somebody, repair
11 The kids watch TV every day. not, watch TV, so often
12 The phone is ringing. I, pick it up?

Přeložte. Všímejte si užití podmínkových vět a časů.

1 If I see her, I'll tell her.
2 He'll be fat if he eats too much.
3 You won't get there unless you have a ticket.
4 Don't buy it unless you really need it.
5 If I have time, I'll come.
6 He won't do it unless we help him.
7 He'll do it if you ask him.
8 If he finds out, he'll be angry.
9 You shouldn't enter unless they tell you.
10 If she comes, I'll call you.
11 I won't buy it unless it costs less than 20 dollars.
12 He won't make enough money unless he works twelve hours a day.

Doplňte správné slovo.

1 Is she tall? Yes, she is a head than me!
2 She eats nor drinks and she looks tired.
3 Either you call him I'll do it.
4 She speaks neither English Spanish.
5 Do you wear glasses? Yes, but I'm not them today.
6 It's freezing today. The temperature is zero.
7 You'd ask somebody if you don't know.
8 It's too hard for her. I think that we help her.
9 It's too late. We'd go now.
10 How come there were no women the guests?

Naučte se užitečný ustálený obrat: How come? Česky znamená: Jak to?

Přeložte podmínková souvětí pomocí zero conditional. Využijte nápovědu.

1 Jestli to víš, tak to řekni! know, say
2 Jestli to chce, ať mi zavolá. want, let, call
3 Jestli máte zájem, dejte mi vědět. be interested, let know
4 Jestli máš hlad, tak se najez. be hungry, eat something
5 Jestli potřebují peníze, ať požádají rodiče. need money, ask their parents
6 Když si pospíšíš, stihneš to. hurry, you, can make it
7 Když dost nespíš, cítíš se unavený. not sleep enough, feel tired
8 Jestli ti není dobře, jdi k doktorovi. not feel well, go to the doctor's
9 Když moc jíš, tak tloustneš. eat too much, get fat

Get fat znamená ztloustnout - stát se tlustým (fat je tlustý, ale i tučný).

Spojte související výroky v podmínková souvětí.

1 If you're cold,
2 Don't eat it
3 If he's still sleeping,
4 She should have a rest
5 If he needs to speak to her,
6 We should hurry up
7 If you don't know,
8 You'll be tired,

Vyberte vhodnou předložku.

1 I'll wait on/for/at you on/at/to the airport.
2 What can you see on/in/to the photo?
3 He went at/to/for work but I'm still on/in/at bed.
4 She isn't used at/for/to working hard.
5 We'll meet before/beside/outside the shop.
6 I'm leaving for/to/at work in ten minutes.
7 He's usually at/in/on home among/between/behind 4 and 8 p.m.
8 Don't sit at/on/in the floor. Let's sit at/to/next that table.
9 I won't be on/at/to work tomorrow.
10 Is it far from here? No, It's just over/around/behind the corner.
11 I couldn't see her between/among/from the other students.
12 Temperatures will be over/above/beyond zero.
13 She stood on/by/to the window. I could see her from outside.
14 There's somebody past/behind/beyond the door. I can hear it.
15 I can't buy it now. I'm along/outside/out of money.
16 Only children above/beyond/over 15 years old can go there.

Be over znamená skončit, být u konce. Např.: It's over. - “Je konec., Je po všem.”

Řekněte anglicky. Dejte pozor na správné předložky.

1 Jedu do práce.
2 V kolik odcházíš do školy?
3 Frank je ještě v práci
4 Budu u mámy.
5 Dej to do auta.
6 Vyndej to z tašky.
7 Venku je pod nulou.
8 Mohu sedět mezi vámi?
9 Bob zítra odjíždí do Londýna.
10 Mohu si sednout vedle tebe?
11 Jaký je mezi nimi rozdíl?
12 Co je za těmito dveřmi?
13 Jsou mezi nimi nějaké děti?
14 Žijí mimo město.
15 Jděte až za most a odbočte vlevo.

Rozumíte citátu? Once we accept our limits, we go beyond them. (Můžete užít slovník - once zde znamená jakmile). Víte, kdo je jeho autorem tohoto výroku?

Doplňte správnou předložku.

1 The bus is in front of the car, so the car is the bus.
2 If he isn't inside the house, he must be (the house).
3 My mum is still work and my brother is school.
4 If there are 20 people. There won't be enough room.
5 Do you mind if I sit next you?
6 What is the difference them?
7 Take it of the bags and put it the car.
8 You can get inside that door.
9 I couldn't see her all the people. She's very short.
10 I hope that the problems are us now. I'm tired of it.

Slova inside a outside jsou v angličtině i příslovce uvnitř a venku.

Přeložte.

1 Jestli se bojíš, zůstaň doma.
2 Jestli to pošle, dám ti vědět.
3 Neděj to, pokud ti neřeknu.
4 Bude naštvaná, jestli tam půjdeš.
5 Co budeme dělat, pokud John nepřijde?
6 Kdo to udělá, když ona odejde?
7 Jestli nebude pršet, půjdeme ven.
8 Když budeš moc jíst, budeš tlustý.
9 Pokud to bude možné, udělám to.
10 Koupím mu psa, pokud se bude o něho starat.

Doplňte tvary can, could nebo should.

1 It's ten to six. The bus by měl be here in ten minutes.
2 John knows that. He by mohl help you.
3 He was old and nemohl get up.
4 It's dangerous. Children by neměly use it.
5 She's too young. Someone by měl help her.
6 I really don't like him. I nemůžu stand him.
7 Children mohou cause problems.
8 We need help. Who bychom se měli we turn to?
9 We'll all be there. Will you moci come?
10 How long will it take? – It nemělo by take long.

Přeložte.

1 Mohl byste mi to poslat?
2 Budu doma v šest (večer).
3 Bylo to včera v televizi.
4 Neměl bys tady kouřit.
5 Mohl bych se k vám přidat?
6 To by neměl být problém.
7 Měl být zpátky mezi 6. a 7.
8 Měl bych už raději jít.
9 Měl bys být opatrnější.
10 Měli by s tím něco dělat.
11 Má na sobě červené šaty. (ona)
12 Nosíte brýle?
13 Jsem zvyklý na brzké vstávání.
14 Buď mu to řekneš ty nebo já!
15 Jak se vám to líbilo?
16 Nezajímám se o auta.
17 Běžte nahoru po schodech.
18 Připadlo mi to celkem zajímavé.

Termín handsome ˈhændsəm naznačuje příjemné, ostré rysy a užívá se hlavně o mužích. U žen a dětí se užije spíše pretty ˈprɪtɪ (pěkný) nebo silnější beautiful ˈbjuːtɪfəl (krásný), protože naznačují jemné rysy. Obě lze užít i o věcech, místech ap. Attractive əˈtræktɪv (přitažlivý) a good-looking gʊdˈlʊkɪŋ (pohledný) lze užít o muži i ženě.

Spojení: by my watch znamená: podle mých hodinek (je tolik hodin.) My watch is slow. znamená: Jdou mi pozadu hodinky. (slow - pomalý) Naopak: My watch is fast. je: Jdou mi napřed hodinky. (fast - rychlý) Obrat lze užít i s konkrétním časem. Např.: My watch is 5 minutes slow. - Jde mi to o 5 minut pozadu.