Exercises

Přeložte.

1 It's good to see you.
2 You look good.
3 I feel sorry for you.
4 Is this your child?
5 These are our children.
6 Can you help me?
7 Can I have a drink?
8 How many men are there?
9 This isn't my luggage.
10 How much is it?
11 What colour is his car?
12 He's six feet tall.
13 He has no hands.
14 There's a lot of time.
15 There are no people here.
16 She has few friends.
17 He's a good friend of mine.
18 I need a little help.
19 That's my sister's car.
20 I'm at my brother's place.

Přivlastňovací pád se také užívá, když hovoříme o místě, kde je někdo doma ap. Např.: at my friend's (place) - u kamaráda, at John's (place) - u Johna ap.

Napište věty, které uslyšíte. Soustřeďte se na výslovnost znělého a neznělého anglického th - ð vs. θ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doplňte anglicky správné tvary podstatných jmen.

1 I have many přátel.
2 I need some informace.
3 There are three muži and four ženy.
4 We have two děti. They have no zuby.
5 My brother is six stop tall.
6 There are five lidí.
7 He speaks three jazyky.
8 dámy and pánové!
9 It's in your rukou.
10 He has two manželky.

Tvar množného čísla se užívá s určitým členem běžně také v příjmeních rodin. Např.: the Browns - Brownovi, the Johnsons - Johnsonovi ap.

Vyberte správné tvary ukazovacích zájmen.

1 Who are this/that/those people there?
2 I like that/these/this parrots here.
3 Is these/this/those your car?
4 Are this/these/that books yours?
5 Who's those/that/these man?
6 These/This/Those money is mine!
7 Who are that/those/this men?
8 Is those/this/these your book?
9 Those/This/These is not my luggage.
10 Is that/these/those the time?
11 Can you see this/those/that children?

Slovesa smyslového vnímání jako see siː (vidět), hear hɪə (slyšet), feel fiːl (cítit) ap. se často pojí se slovesem can. Např. Can you see it? - Vidíš to?, I can't see it. - Nevidím to. ap. Anglicky doslova: “Můžeš to vidět?”, “Nemůžu to vidět.” ap.

Spojte související výroky.

 • 1 What colour is grass?
 • 2 How many people are there?
 • 3 Can you help me?
 • 4 Is this your car?
 • 5 John is a learner of English.
 • 6 Are those your kids?
 • 7 Have you got any pets?
 • 8 Sorry, I have to go now.
 • a Yes, what can I do for you?
 • b No, it isn't mine.
 • c I've got a dog and two cats.
 • d Yes, they're ours.
 • e There are few of them.
 • f It's green.
 • g Have a nice day!
 • h He studies hard.

Slovo nice se užívá ve významu pěkný hlavně o věcech a jevech! U osoby se chápe spíše jako milý nebo sympatický. Např.: He's a nice man. - Je to milý pán.

Doplňte podle kontextu tvary: there is, there are, is there, are there.

1 a man there.
2 any coffee?
3 no kids here.
4 any problems?
5 no money here.
6 many problems.
7 a book there?
8 How many kids ?
9 no time.
10 any money?
11 so much information.
12 so many people?

Běžný obrat: So what? neznamená “Tak co?”, ALE spíše No a (co)? (Co má být?). České Tak co? (Jak to bude? ap.) se nejčastěji přeloží jako Well (then)? (Tak tedy?).

Napište čísla, která uslyšíte. Potom je po sobě přečtěte.

1
2
3
4
5
6
7
8

Převeďte slova do množného čísla a přečtěte celé číselné údaje.

1 6 foot tall
2 43 bus
3 300 house
4 78 baby
5 124 child
6 65 woman
7 32 tooth
8 3,670 car
9 85,000 dollar
10 7 million man
11 7.5 thousand
12 15.79 million
13 hundred of people
14 thousand of leaf
15 dozen of city
16 ten of thousand of man

Pozor! Angličtina sice užívá místo desetinné čárky tečku - point, ale naše desetinná čárka se běžně v angličtině užívá v číslovkách pro oddělení řádů tisíců. Např.: 6,745,000 - six million seven hundred and forty-five thousand.

Doplňte much, nebo many.

1 There are people.
2 How is it? - 10 dollars. - That's not .
3 He has got friends but no children.
4 That's too money.
5 There aren't children.
6 There isn't time.
7 How women are there?
8 They have (got) kids.
9 We have too luggage.
10 There isn't information.
11 There are too problems.

Vyberte vhodné slovo.

1 What name/colour/day is it? - It's red.
2 She has short big/dark/tall hair.
3 Yellow is a light/small/tall colour.
4 What colour is grass? It's black/green/blue.
5 My brother six foot/feet/foots tall.
6 Is it small? No, it's too light/dark/big.
7 These photos are old. They're black and blue/red/white.
8 He has high/few/lot friends.
9 I need a lot/few/little help.
10 He's short but she's little/tall/light.

Spojení be short of ... znamená mít nedostatek... (čeho). Např.: They are short of money. - Nemají dost peněz., I'm short of time. - Mám málo času. ap.

Doplňte podle uvedených osob správné tvary přivlastňovacích zájmen.

1 Is she he friend?
2 Is this you dog?
3 Are these books you?
4 She brother knows.
5 This money is she.
6 This is I money.
7 He's a friend of I.
8 Those kids are they.
9 This is we house.
10 I like she sister.
11 These are they pets.
12 The kids aren't she.
13 The books are we.

Utvořte přivlastňování pomocí přivlastňovacího pádu '(s), s' a předložky of.

1 his sister, book
2 the boy, car
3 my friend, wife
4 our friends, pets
5 their children, friends
6 my brother, car
7 their pet, name
8 John Brown, cat
9 my parents, house
10 our boys, friends

Doplňte do 2. věty správné tvary zájmen podle 1. věty.

1 These are our kids. - These kids are .
2 This is my car. - This car is .
3 That's her kid. - That kid is .
4 This is their dog. - This dog is .
5 Is she your friend? - Is she a friend of ?
6 That's their boy. - That's the boy of .
7 It's our cat. - It's a cat of .
8 That's his textbook. - That textbook is .

Doplňte překlady vět.

1 Nebojím se. I'm not .
2 Jsou tady kluci? Are the here?
3 Je mi jí líto. I feel for .
4 Rád tě vidím. It's good to .
5 Není to pravda! That's not !
6 Je tam spousta lidí. There are of people.
7 Mám moc málo peněz. I have too money.
8 Je to v tvých rukou. It's in your .
9 Potřebuji pár věcí. I need a things.
10 Dobře se bavte! Have !

Doplňte vhodné slovo.

1 is that? - That's my friend.
2 What is their house? - It's yellow.
3 are they? - They're there.
4 How money is there? - There's no money.
5 you happy? - No, I'm sad.
6 I feel sorry her. She needs help.
7 you got any pets? - Yes, I have a dog.
8 I'm . Can I have a drink?
9 I have no time. I'm in a .
10 her name? - Her name is Jane.

Přeložte. Použijte nápovědu.

1 Jsem připravený. ready
2 Není to těžké. hard
3 On je se mnou. with
4 Jste šťastní? happy
5 Ona nemá čas. no time
6 To je ale překvapení! surprise
7 Musíš si odpočinout. rest
8 Mám pravdu? be right
9 Mýlíš se. be wrong
10 Bob ji zná. know
11 Máme rádi naše sousedy. like
12 Ona se mi líbí.; Mám ji rád. like

Sloveso like lze užít pro překlad českého líbit se. Proti češtině se ale obrací podmět a předmět! Např.: Líbí se mi to. - I like it. (Mám to rád.), Líbíš se jí. - She likes you.

Řekněte anglicky.

1 Ona mluví anglicky.
2 Vidíš (tam) ty lidi?
3 Toto je moje manželka.
4 Toto jsou naše děti.
5 Můj bratr měří šest stop.
6 Jsou tam nějaké děti?
7 Tohle je tvoje auto?
8 Je nějaký problém?
9 Nejsou žádné problémy.
10 Nejsou tady žádné peníze.
11 Není tam moc lidí.
12 V (tom) autě je pes.
13 On tady teď není.
14 Jsou tam stovky lidí.
15 Můžeš mu to říct?
16 Mám teď moc práce.
17 Nemáš pravdu.
18 Nemám hlad.
19 Můžete mi pomoct?
20 Kolik to stojí?

So (tak), lze užít na konci věty po slovese ve významu našeho: ..., že ano. Např.: I hope so. - Doufám, že ano., I'm afraid so. - Obávám se, že ano. ap. Používá se tedy jako opak nám již známého slova not (..., že ne). Např.: I hope not. - Doufám, že ne., I'm afraid not. - Obávám se, že ne. ap.