Exercises

Čtěte nahlas a přeložte. Všímejte si stavby anglické věty a tvarů sloves.

1 Ask her to call me.
2 Tell them not to wait for me.
3 She has no time for that.
4 John lives in a small flat.
5 He works the whole week.
6 He always gets up early.
7 He starts work at eight.
8 Jane doesn't know anything.
9 My dad tries to keep fit.
10 Does she love him?
11 She sleeps long on Sundays.
12 Do they come here often?
13 What does it mean?
14 It means nothing.
15 What does she look like?
16 He doesn't have any money.
17 Take my advice!
18 Take it easy.
19 I'll take care of it.
20 How do you say it in English?

Mluvit anglicky je speak English, ale Řekni to anglicky. je Say it in English. (tedy v angličtině) What do you call it in English? - Jak tomu říkáte anglicky?

Doplňte správné tvary sloves v čase přítomném prostém.

1 My brother have no friends.
2 She work all day.
3 Where they live?
4 What he know about it?
5 Where he work?
6 Who know her name?
7 The bus not stop there.
8 Mark study every day.
9 How often you go there?
10 Jane go shopping often.
11 My father try to learn English.
12 How much it cost?

How much does it cost? je formálnější obdobou hovorového How much is it?

Spojte související výroky.

 • 1 She works all the time.
 • 2 He knows her number.
 • 3 What time do you get up?
 • 4 John exercises every day.
 • 5 What does she want from me?
 • 6 Do you like this colour?
 • 7 How does Bob help his mum?
 • 8 Do they meet often?
 • a I get up at about seven.
 • b He tries to keep fit.
 • c She never takes a break.
 • d Why doesn't he call her?
 • e No, I prefer light colours.
 • f He does the shopping.
 • g Only once or twice a year.
 • h She wants you to help her.

Utvořte ze slov kladné a záporné oznamovací věty v čase přít. prostém.

1 I, understand, you
2 John, sleep, long
3 Jane, work, every day
4 They, make, a lot of money
5 He, walk, to school
6 My sister, like, animals
7 His father, try, keep fit
8 Our dog, eat, meat
9 Jack, see, her often
10 My mum, know, about it
11 It, cost, a lot of money.
12 We, have, two flats.
13 My sister, have, a pet.
14 Bob, go there, every day.
15 He, do it, regularly.
16 It, take place, every month.

Utvořte ze slov otázky v čase přítomném prostém.

1 where, she, work
2 how much, it cost
3 who, speak English here
4 your brother, still study
5 how often, your dog eat
6 she, need help
7 how, she help, her mother
8 what, he like, to read
9 children, drink beer
10 he, like sports
11 they, watch TV, every night
12 how many words, I, have to learn

Doplňte vhodná slova.

1 How do you eat? – I eat only twice a day.
2 Is this your first here? - Yes it's my first stay.
3 Does he speak any foreign ? - Yes he speaks Russian.
4 How does it cost? - I care about that.
5 How often do you meet her? – Three a week.
6 What time do you for work?
7 What does he like? - He's very tall.
8 Do you breakfast at home?
9 The bus runs once hour.
10 Mark swimming twice a week.
11 Do you know about her? – I know nothing.

Utvořte otázky. Ptejte se na zvýrazněná slova.

1 She goes there every day.
2 Jane helps Bob.
3 I don't like cats.
4 I go to work by bus.
5 Dogs eat meat.
6 There are ten people there.
7 I drink 1 glass of milk a day.
8 I don't eat meat.
9 I exercise twice a week.
10 I like to drink beer.
11 He watches TV on Fridays.
12 She loves dogs.
13 They don't understand me.
14 Bob walks his dog in the evening.

Utvořte z vět kladných věty záporné v témže čase. Použijte stažené tvary.

1 She speaks English.
2 He knows about it.
3 I care about her.
4 Bob has a lot of money.
5 They understand it.
6 His sister loves dogs.
7 I often watch films.
8 They usually walk to work.
9 I can wait for you.
10 She needs our help.
11 The car costs too much.
12 He goes there often.
13 I think so.

Pozor! Pro vyjádření české otázky: Myslíš? či Myslíte? (Jste toho názoru?) je třeba užít obrat se slovem so na konci, tedy: Do you think so?

Přeložte. Použijte nápovědu.

1 John má rád zvířata. animal
2 Jane miluje čokoládu. chocolate
3 Každý den hraju tenis. tennis
4 Mluví jen o tobě. (ona) speak
5 Ten pes dělá hluk. make noise
6 Je mi to jedno. care
7 Děti nepijí pivo. drink beer
8 Má dvě sestry. (on) have
9 Ona o tom ví. know about
10 Co to znamená? mean
11 Na tom nezáleží. matter
12 Jane tam chodí každý den. every
13 Bob to říká pokaždé. every time
14 Musí brzy vstávat. (on) get up

Nezapomeňte, že zápor must not znamená nesmět (zákaz). Např.: You mustn't tell him. - Nesmíš mu to říkat. České Nemusíš... je ale třeba přeložit opisem: You don't have to ... nebo též You needn't ... (doslova: Nepotřebuješ...).

Poslechněte si nahrávku a odpovězte na otázky.

1 Does John get up before seven?
2 What does Frank do on Fridays?
3 Does Jane know Frank's number?
4 What does John do in the morning?
5 How often does Bob go swimming?
6 When does Mark take a shower?
7 What time does Jane return?
8 Does Bob have a lot of time?

Převeďte věty z času přítomného průběhového do času přítomného prostého. Všimněte si změny ve významu věty.

1 She's going home by bus.
2 I'm waiting for him at home.
3 Our dog is sleeping outside.
4 Are you watching TV?
5 She's working hard.
6 Are they speaking English?
7 My dad is making dinner.
8 The kids are making noise.
9 Bob is leaving for work at six.
10 He's writing with his left hand.

Předložka with se užívá i k navození 7. pádu - čím (pomocí nástroje) ap.

Doplňte správné tvary sloves. Odlišujte čas přítomný průběhový a prostý.

1 I usually sleep long, but today I get up early.
2 A man wait for you. – you, know him?
3 We go out tonight. – you, want to join us?
4 he, work here? – No, he wait for somebody.
5 She sleep. not wake her!
6 he know about it? No. He call to ask me.
7 she come with us? No, she have no time.
8 I watch a film but I not like it much.
9 She usually visit her mum on Sundays, but this week she visit her on Friday.

Utvořte ze slov rozkazovací věty s účelovým infinitivem to.

1 ask, she, come
2 tell, they, send it
3 stay here, hear it
4 bring it, she see it
5 tell, he, not, go there
6 be quiet, so as not, wake, she
7 ask, they, not, do it
8 try, not, break it
9 ask, he, not, tell them
10 write, she, come

Go to see ... znamená jít navštívit (koho). Např.: I'm here to see Mr ... - Jdu za panem... (máme zde schůzku). Obrat not to speak of ... odpovídá českému nemluvě o...

Odpovězte celou větou podle nápovědy.

1 How often do you exercise? 3x, week
2 How often does he do it? 4x, month
3 How often does she eat? 5x, day
4 Do you meet often? 2x, year
5 How often do the buses run? 1x, every hour
6 How many hours do you sleep? 8 hours, day
7 Does Mark go there every day? no, only 1x, week
8 How much money will we need? 3x, as much
9 How many friends does she have now? 2x, as many
10 How much does he drink? not, as much as I

Řekněte anglicky.

1 Mluvíte anglicky?
2 On nemluví anglicky.
3 Nevím.
4 Nerozumím vám.
5 Ona vždycky chodí pozdě.
6 Souhlasíte?
7 Mark s tebou chce mluvit.
8 Co chce? (on)
9 Chodím tam třikrát týdně.
10 On nemá moc času.
11 John to říká často.
12 Ona mi nevěří.
13 Máš nějaké peníze?
14 Stojí to příliš moc.
15 Nerozbij to!
16 Nic si z toho nedělej.
17 Dej na mě!
18 Jak vypadá? (on)
19 Ona má dva byty.
20 Kde bydlíš?

A flat jako byt je termín z britské angličtiny. V americké angličtině se běžně užívá apartment əˈpɑːtmənt. Více viz britská vs. americká angličtina v Lekci 19.