Vocabulary

 • a, an ə, ənneurčitý člen
 • about əˈbaʊto čem, ohledně
 • and ænda
 • be biːbýt, mít se jak
 • boy bɔɪkluk, chlapec
 • bye(-bye) baɪ(baɪ)nashle, ahoj
 • can kənmoci, umět
 • come kʌmpřijít
 • do (u)dělat činit
 • easy ˈiːzɪsnadný, lehký
 • English ˈɪŋglɪʃangličtina, anglický
 • friend frεndpřítel, kamarád
 • from frɒmz, od
 • fun fʌnlegrace, zábava
 • girl gɜːlholka, dívka
 • go gəʊjít, jet
 • good gʊddobrý, hodný
 • goodbye ˌgʊdˈbaɪna shledanou
 • happy ˈhæpɪšťastný, spokojený
 • hard hɑːdtvrdý, tvrdě, těžký práce
 • have hævmít
 • he on
 • hello hεˈləʊahoj, dobrý den
 • help hεlppomoct
 • here hɪətady
 • hope həʊpdoufat, naděje
 • how haʊjak
 • I
 • introduce ˌɪntrəˈdjuːspředstavit
 • it ɪtto
 • know nəʊznát, vědět
 • be late biː leɪtmít zpoždění
 • learn lɜːn(na)učit se
 • learner ˈlɜːnəstudent kdo se učí
 • lesson ˈlεs<sup>ə</sup>nlekce
 • let sb do sth lεtnechat, dovolit
 • me miːmi, m(n)ě, já
 • meet miːtpotkat (se), seznámit se
 • must mʌstmuset
 • my maɪmůj
 • name neɪmjméno, název
 • new njuːnový
 • no nəʊne, žádný
 • not nɒtne(...) zápor
 • now naʊteď, nyní
 • of əvuvozuje 2. pád
 • or ɔːnebo
 • patient ˈpeɪʃənttrpělivý
 • ready ˈrεdɪpřipravený
 • sad sædsmutný
 • she ʃɪona
 • soon suːnbrzy
 • speak spiːkmluvit
 • start stɑːtzačít
 • sure ʃʊəjistý (si)
 • study ˈstʌdɪstudovat, učit se
 • textbook ˈtεkstˌbʊkučebnice
 • thank θæŋk(po)děkovat
 • the ðəurčitý člen
 • they ðeɪoni
 • thing θɪŋvěc
 • to uvozuje infinitiv
 • understand ˌʌndəˈstændrozumět
 • want wɒntchtít
 • we wiːmy
 • well wεldobře
 • what wɒtco, jaký
 • where wεəkde
 • who huːkdo
 • with wɪθs
 • yes jεsano
 • you juːty, vy
 • your jɔːtvůj, váš